Search again

Found: 3,868  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แท็บเล็ตของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 /
Author
ปาณิสรา ทองยา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PE ป545 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แท็บเล็ตของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1 /
Author
มนันยา โพธิราชา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PE ม162 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเรียนรู้ด้วยการสร้างแบบจำลองที่มีต่อความสามารถในการสร้างแบบจำลองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สมบัติของสารประกอบไอออนิก /
Author
กานต์ชนก เพ็งวงษา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ก432 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบเปิดร่วมกับการใช้แบบจำลองทางกายที่มีต่อความเข้าใจมโนมติเรื่อง การแตกตัวของกรดและเบสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /
Author
อรรจนา วิชาลัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0098,วพ1420
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเรียนรู้ด้วยห้องเรียนกลับทางร่วมกับกระบวนการเขียนโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหา /
Author
วชิร วชิรวัฒก์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ว145 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) ในรายวิชาดนตรี เรื่อง ประเภทเครื่องดนตรีตะวันตก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /
Author
ณพพร คล้ายแดง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ML ณ161 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเรียนรู้ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการสอนแบบโครงงาน เรื่อง ประวัติดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /
Author
นิรชร ชายทวีป.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ML น644 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นแบบจำลอง เรื่องสมบัติของของเหลวที่มีต่อความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /
Author
ณัฐนรี คณะเมือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0103
Location
Education Library

image
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องการถ่ายทอดพลังงานโดยเน้นวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ /
Author
ราตรี เหลืองาม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q ร442
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยอ้างอิงกิจกรรมโครงงานเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่านระดับช่วงชั้นที่ 2 /
Author
อรัญญา โชคสวัสดิ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ388ร
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเรียนรู้หน่วยบูรณาการแบบสหวิทยาการโดยใช้รูปแบบการสอนแบบ 4 Mat สำหรับช่วงชั้นที่ 2 /
Author
อุทัยรัตน์ อนุสุเรนทร์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ822
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านออกเขียนได้ของครูภาษาไทย: กรณีศึกษาโรงเรียนมีสุข จังหวัดขอนแก่น /
Author
อัฉราพรรณ พาไสย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ513ก 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงมโนมติเรื่องของแข็ง ของเหลว แก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา /
Author
วิทยากร บะคะ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ว583
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงมโนมติเรื่องสมดุลเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมซึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา /
Author
ดารณี ไชยเวช
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ด422
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องพันธะโควาเลนต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /
Author
พิสูตร บรรดาศักดิ์ไพศาล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD พ787
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles