Search again

Found: 3,868  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดการความรู้ในวิทยาลัยบัณฑิตการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ทิพย์รัตน์ อติวัฒนชัย.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ท466
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 /
Author
ยุวศักดิ์ ประชาชิตร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG ย456
Location
Education Library

image
การจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 : พหุกรณีศึกษา /
Author
เข็มชาติ ไชยโวหาร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ข636
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 /
Author
วสันต์ ลาจันทึก
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ว358
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลดารารัศมี /
Author
รัตน์ เที่ยงตรง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ร367
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 1 /
Author
สมิทธิ์ มูลโพธิ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ส313
Location
Education Library

image
การจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 3 /
Author
สุรศักดิ์ พจนา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ส854ก
Location
Education Library
Nong Khai Campus Library

image
การจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น /
Author
อพชนี เย็นสวัสดิ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC อ246
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการความรู้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 /
Author
จิราพร ชายสวัสดิ์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD จ533
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการความรู้ในโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 : กรณีศึกษา /
Author
ขวัญจิรา ภูครองตา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ข257ก
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการปัญหาความขัดแย้งการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้ำ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ /
Author
อรุณศรี ยิ่งยืน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD อ417 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา /
Author
ชวลิต รอบรู้
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ช282
Location
Education Library

image
การจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตำบลด้วยหลักองค์รวม : กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงพอง องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา จังหวัดขอนแก่น /
Author
ชยานนท์ มนเพียรจันทร์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ช194ก
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบวิภาคีด้วยหลักการมีส่วนร่วม : กรณีวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม /
Author
อนันท์ งามสะอาด
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC อ173
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี: พหุกรณีศึกษา /
Author
สุธานี โสโท.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ส784 2560
Location
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles