Search again

Found: 99  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สืบเสาะผ่านสถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ตามกรอบโมเดลการเรียนรู้แบบคู่ควบเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความเข้าใจมโนมติเรื่องแรงลอยตัว /
Author
ถาวร พลยุทธ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ถ332
Location
Central Library
Education Library
Nong Khai Campus Library

image
การจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 1 /
Author
ทิศารัตน์ มงคลสวัสดิ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ท519
Location
Education Library
Nong Khai Campus Library

image
การจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 3 /
Author
สุรศักดิ์ พจนา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ส854ก
Location
Education Library
Nong Khai Campus Library

image
การดำเนินการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลสังกัดสำนักงานเขต 3 /
Author
สมนึก มุงคุณแสน
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ส253ก
Location
Education Library
Nong Khai Campus Library

image
การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนหนองหานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 /
Author
ศักดิ์แสงทอง เวชไธสง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ศ332ร
Location
Education Library
Nong Khai Campus Library

image
การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 /
Author
นิมิตร วิชิต
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB น633
Location
Education Library
Nong Khai Campus Library

image
การดำเนินงานตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน : กรณีศึกษาโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 /
Author
สุรพงษ์ ซาตา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ส852
Location
Education Library
Nong Khai Campus Library

image
การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 3 /
Author
ประยุทธ จันทร์ห้างหว้า
Published
การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ป364บ
Location
Education Library
Nong Khai Campus Library

image
การปรับเปลี่ยนมโนมติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องกรด-เบส โดยใช้การอุปมาร่วมกับการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาด้วยวิธี K-W-L /
Author
วราพร โยธาภักดี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ว316
Location
Central Library
Education Library
Nong Khai Campus Library

image
การปรับเปลี่ยนมโนมติวิทยาศาสตร์เรื่องสารในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การอุปมาร่วมกับการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาด้วยวิธีวาดภาพ /
Author
แก้วมณี ชินเชษฐ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ก894
Location
Central Library
Education Library
Nong Khai Campus Library

image
การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พันธะเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7ขั้น /.
Author
สดใส สุขสุทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD พ631ก
Location
Central Library
Education Library
Nong Khai Campus Library

image
การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและมโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบทำนาย สังเกต อธิบาย /
Author
ลำพูน สิงห์ขา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ล346
Location
Central Library
Education Library
Nong Khai Campus Library

image
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /
Author
สุริยะ ลุนบง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ส865
Location
Central Library
Education Library
Nong Khai Campus Library

image
การพัฒนากิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /
Author
พิลัดดา ภูผาใจ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA พ735
Location
Central Library
Education Library
Nong Khai Campus Library

image
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนโดยใช้โมเดลซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 /
Author
วาสนา ดอนศิลา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ว491ศ
Location
Central Library
Education Library
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles