Search again

Found: 4  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนารูปแบบของระบบการวางแผนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
วินัย แสนมณี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ว621
Location
Central Library
Education Library

image
การสร้างบทเรียนโปรแกรมเทปโทรทัศน์เรื่อง การใช้เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ /
Author
สุริยนต์ พันธุ์โอภาส
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส865
Location
Central Library
Education Library

image
การเปรียบเทียบผลการใช้วิธีสอนเพื่อรอบรู้และการสอนตามปกติในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเรื่อง ความดันและสารเคมี /
Author
ประภาพันต์ กิจเจริญปัญญา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ป342
Location
Central Library
Education Library

image
ประสิทธิภาพเชิงสัมพัทธ์ของข้อสอบชนิดตัดสินคำตอบทุกตัวเลือกเทียบกับข้อสอบเลือกตอบชนิดแบบฉบับ ในแบบสอบผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว /
Author
มนัส ปิ่นนิกร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ม164
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles