Search again

Found: 1,797  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
กระบวนการจัดการกลุ่มเพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะหนองแสงในทางการเกษตรบ้านหนองแสง ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุนีย์ ฉัตรศิริยิ่งยง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S ส821ก
Location
Central Library

image
กระบวนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร /
Author
ศักดา ไชยตะมาตย์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสถาปัตกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ศ321
Location
Architecture Library
Central Library

image
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการจัดการความขัดแย้งในชุมชนมุสลิม /
Author
มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
Published
โครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number
HV ม713
Location
Central Library

image
กระบี่รีสอร์ท /
Author
สฤษดิ์ สายลาม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ส361
Location
Architecture Library

image
กลยุทธ์การจัดการมิติองค์ประกอบการท่องเที่ยววิถีพุทธอย่างยั่งยืน จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
ปฏิมาศ นิตยาชิต
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ป138
Location
Central Library

image
กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยว หมู่บ้านคีรีวงกต ตำบลนาแค อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี /
Author
พิชญาภา จันศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G พ639 2560
Location
Central Library

image
กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวบนพื้นฐานอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น/
Author
ณิชาพร ฤทธิบูรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ17
Location
Central Library

image
กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายเบียร์เสือของบริษัท เจริญชัยบัวใหญ่ จำกัด ในจังหวัดนครราชสีมา /
Author
สุรชัย ฉัตรพัฒนศิริ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ส847ก
Location
Central Library

image
กล้วยไม้ดินในอุทยานแห่งชาติภูเรือ /
Author
วรชาติ โตแก้ว
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ว192
Location
Central Library

image
กอล์ฟคลับรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต /
Author
วิวรรณ มงคลวัจน์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ว739
Location
Architecture Library

image
การกระจายตัวของอุตสาหกรรมตามแนวถนนมลิวรรณ จากเทศบาลนครขอนแก่นถึงอำเภอชุมแพ /
Author
ชินกร คำมี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ช562
Location
Architecture Library

image
การกระจายตัวและความหลากชนิดของมวนน้ำจืดในแม่น้ำพอง /
Author
เบ็ญจมาศ สุกใส.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL บ784 2557
Location
Central Library

image
การกำจัดเหล็กออกจากน้ำบาดาลโดยใช้ทรายไม่คัดขนาดและถ่านกรอง /
Author
สุมงคล กัลยาณี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส839
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles