Search again

Found: 37  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
คู่มือการดูแลสุขภาพตนเองสำหรับประชาชนผู้อาศัยในเขตมลพิษ /
Author
ฉันทนา ผดุงทศ.
Published
กลุ่มอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
WA671 ฉ254 2551
Location
Public Health Library

image
คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิสในปศุสัตว์ /
Author
ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ.
Published
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
Call Number
RC154.95 ด164 2561
Location
Veterinary Medicine Library

image
คู่มือการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบ /
Published
สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร,
Call Number
WA465 ค695บ 2559
Location
Public Health Library

image
คู่มือการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขกรณีภาวะฉุกเฉินสารเคมีและวัตถุอันตราย /
Published
สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร,
Call Number
WA465 ค695ภ 2559
Location
Public Health Library

image

image
คู่มือการป้องกันโรคและอุบัติเหตุจากการทำงาน /
Published
กองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร,
Call Number
WA440 ค695ป 2553
Location
Public Health Library

image
คู่มือการผลิตเครื่องสำอางขั้นพื้นฐาน /
Published
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
TP983 ค246กผ 2558
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
คู่มือการพยาบาลในการจัดการความเจ็บปวดของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม /
Author
วัชรี วรากุลนุเคราะห์.
Published
งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
RD561 ว387 2560
Location
Central Library

image

image
คู่มือการสร้างฐานข้อมูลสำหรับการใช้งานโปรแกรม รสทก. /
Author
วิเชียร เกิดสุข.
Published
โครงการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจในระดับจังหวัด ตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA76.6 ว559 2553
Location
Central Library

image
คู่มือการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับสถานประกอบที่มีความเสี่ยงภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย /
Published
กองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร,
Call Number
WA475 ค695น 2556
Location
Public Health Library

image
คู่มือการเพาะชำกล้าไม้ท้องถิ่นเพื่อใช้ปลูกฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร /
Author
สุรพจน์ กาญจนสิงห์.
Published
ส่วนศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,
Call Number
SB118.75.T5 ส852 2559
Location
Central Library

image

image
คู่มือการให้ยาใต้ผิวหนังผู้ป่วยระยะสุดท้ายสำหรับทีมสุขภาพ /
Author
ปาริชาติ เพียสุพรรณ์.
Published
ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RM169 ป554 2560
Location
Nursing Library

image
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องการเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่ออ่อนในงานวิจัยของทันตแพทย์เพื่อบันทึกภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบลำแสงส่องผ่าน /
Author
อนุชา ซาเจริญ.
Published
ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
WU141 อ187 2560
Location
Dentistry Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles