Search again

Found: 2,530  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การขยายเครื่องจักรการเรียนรู้แบบเอ็กซ์ตรีมแบบลำดับชั้นด้วยวิธีเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้นสำหรับปัญหาการจำแนก /
Author
ขนิษฐา ภูมิรัตนประพิณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ447
Location
Central Library

image
การขยายแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
กัญญารัตน์ เพียสุวรรณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ก384ข 2561
Location
Central Library
Education Library

image
การคงประสิทธิภาพการบำบัดอากาศเสียโดยชุดถังปฏิกรณ์โปรยกรองชีวภาพแบบกวนชั้นตัวกลางต่ออนุกรมเพื่อกำจัดชีวมวลส่วนเกิน /
Author
อรุณ นาเทียมเขต.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD อ399 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การคลี่คลายความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรน้ำในบริบทสังคมไทย : กรณีศึกษาเขื่อนลำปะทาว จังหวัดชัยภูมิ
Author
สุนทร ปัญญะพงษ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส789
Location
Central Library

image
การควบคุมการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง /
Author
อาภรณ์ อัมพันธ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TH อ632
Location
Central Library

image
การควบคุมการระบายอากาศด้วยระบบ Multi inlet สำหรับโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อแบบปิดในประเทศไทย /
Author
ชยานนท์ วิเศษ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ช194 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การควบคุมการสั่นสะเทือนของสายสัญญาณที่เกิดจากการไหลของอากาศภายในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟขนาด 3.5 นิ้ว โดย ใช้สปอยเลอร์ /
Author
วิชิตพล สีแพงมล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ว553 2556
Location
Central Library
Engineering Library

image
การควบคุมความชื้นในอาคารโดยผนังอาคาร /
Author
แก้วกนก สุดจริง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ก891
Location
Central Library
Architecture Library

image
การควบคุมทางสังคมของกลุ่มหมอลำผีฟ้าในการจัดการปัญหาระดับครอบครัวในสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย /
Author
เกรียงไกร ผาสุตะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HM ก767 2558
Location
Central Library

image
การควบคุมเพลี้ยไฟและไรขาวพริกโดยไม่ใช้สารเคมี /
Author
จันทร์เพ็ญ ชาดาเม็ก
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB จ272ก
Location
Central Library

image
การควบคุมโรคแอนแทรกโนสและรากปมของพริกโดย Streptomyces sp. ปฏิปักษ์ /
Author
รัติกาล ยุทธศิลป์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ร382 2558
Location
Central Library

image
การควบคุมโรคโคนเน่าของแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.) โดยวิธีประสมประสาน /
Author
ปุญญิศา ชารีรักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ป652ก 2557
Location
Central Library

image
การควบคุมไรขาว Polyphagotarsonemus latus (banks) และเพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dorsalis hood โดยชีววิธีตามระดับการหงิกในพริก 4 พันธุ์ /
Author
พัชรา วงษ์คำอุด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฎวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB พ517ก 2559
Location
Central Library

image
การคัดเลือกผู้จัดส่งวัตถุดิบโดยประยุกต์ใช้วิธีการ TOPSIS ภายใต้ความไม่แน่นอนและการขาดหายของข้อมูล: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมร้านอาหาร /
Author
กวินภพ ศรีวัฒนานุศาสตร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ก323 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การคัดเลือกพันธุ์แตงกวาต้านทานต่อเชื้อไวรัสใบด่างเขียวแตง Cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV) และการศึกษาผลกระทบของเชื้อ (CGMMV) ต่อสายพันธุ์แตงกวา /
Author
เปรมฤทัย อุ่นเรือน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ป712
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles