Search again

Found: 2,530  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กระบวนทัศน์การพัฒนาผ้าทอกะเหรี่ยงของกลุ่มทอผ้าสตรีบ้านโป่งตามอัตลักษณ์บริบทท้องถิ่น อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน /
Author
นภัสรพี พรสิทธิ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TT น195ก
Location
Central Library

image
กระบวนทัศน์ของการออกแบบฉากการแสดงโขน: กรณีศึกษาโขนตามแนวพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ /
Author
จารุนี อารีรุ่งเรือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PN จ325 2557
Location
Central Library

image
กลยุทธ์การจัดการผลิตผักกางมุ้งของกลุ่มเกษตรกรบ้านสะอาดสมศรี ตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
นงนภัส ศิริวรรณ์หอม
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB น143
Location
Central Library

image
กลยุทธ์การตลาดสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะงานนิทรรศการเกี่ยวกับยานยนต์เพื่อรองรับการเป็นขอนแก่นไมซ์ซิตี้ /
Author
สุปรียา สืบสุนทร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TL ส824 2557
Location
Central Library

image
กลไกการให้เหตุผลทางพีชคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด /
Author
นันทรัตน์ คำเชียงตา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA น422ก 2558
Location
Central Library
Education Library

image
กลไกและประสิทธิภาพของระบบกรองน้ำและล้างกรองอัตโนมัติแบบไร้วาล์วควบคุม /
Author
อภิรักษ์ พงษ์จำนงค์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD อ259ก 2557
Location
Engineering Library

image
กายวิภาคศาสตร์ของพืชวงศ์มณีเทวาในประเทศไทย /
Author
นาริน ภูระบัตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK น486 2559
Location
Central Library

image
การกระจายตัวของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ภายในอาคารโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ด้วยโปรแกรมออริจิน : กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนจุฬาภรณ์ /
Author
ทยาวิชญ์ สร่างนิทร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ963
Location
Central Library

image
การกระจายตัวและความหลากชนิดของมวนน้ำจืดในแม่น้ำพอง /
Author
เบ็ญจมาศ สุกใส.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL บ784 2557
Location
Central Library

image
การกลั่นเอทานอลจากข้าวฟ่างหวานด้วยกระบวนการรีฟลักซ์ /
Author
ณัฐกานต์ ยิ้มวารี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ณ322
Location
Central Library
Engineering Library

image
การกักเก็บพลังงานความร้อนและสมบัติของคอนกรีตที่เติมวัสดุประกอบเปลี่ยนเฟสคงรูปจากพาราฟินและไดอะตอมไมต์ที่ปรับปรุงด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ /
Author
นฤเบศ หล่อวณิชไพศาล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ149
Location
Central Library
Engineering Library

image
การกำจัดตะกั่วและแคดเมียมจากสารละลายโดยใช้ซีโอไลต์สังเคราะห์จากซิลิกาเจลที่ใช้แล้ว /
Author
พรนิภา ขาวสมบูรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD พ245 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การกำจัดตะกั่วในน้ำเสียอุตสาหกรรมด้วยวัสดุชนิดใช้ซ้ำได้ที่มีอนุภาคนาโนของเหล็กออกไซด์ /
Author
นพพร จันทพล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD น176 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การกำจัดตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) และพยาธิใบไม้ลำไส้ (Haplorchis taichui) ในปลาสดและปลาส้มด้วยอุณหกูมิเยือกแข็งและความเค็ม /
Author
ประพันธ์ แก่นจำปา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ป319 2557
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
การกำจัดสารปราบศัพตรูพืชโพรฟีโนฟอสด้วยระบบเซลล์ตรึงแบบยึดเกาะและดักติด/
Author
ขวัญชนก สอนสุภาพ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ186
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles