Search again

Found: 2,530  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ Moecotech ต่อการยกระดับภาพลักษณ์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี : กรณีศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น /
Author
อนิรุทธ์ สุวรรณรงค์
Published
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
S อ177 2557
Location
Central Library

image
การจัดรถบรรทุกสินค้าที่เหมาะสมจากศูนย์กระจายสินค้าไปยังคลังสินค้าย่อยกรณีศึกษาบริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม /
Author
เอกวิทย์ พิมพ์ปัจฉิม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD อ883 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การจัดลำดับการตัดเหล็กแบบรีดเพื่อประกอบเหล็กดัดหน้าต่างด้วยวิธีฮิวริสติก : กรณีศึกษา /
Author
ศุภพัฒน์ ปิงตา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS ศ697
Location
Central Library
Engineering Library

image
การจัดสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานภายใต้ความสำคัญของลูกค้าในโรงชำแหละสุกร /
Author
คาวี รวมบุญ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS ค344 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
การจำลองทางกลของกังหันน้ำแกนตั้งชนิดขับตรงร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดเส้นแรงแม่เหล็กไปตามแกน /
Author
ธณิศร บุญสุข.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TJ ธ129 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การจำลองพฤติกรรมของเสาคอนกรีตที่ถูกโอบรัดด้วยเมทัลชีทภายใต้แรงอัดตามแนวแกน /
Author
นิชฒานันท์ ห้องสินหลาก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TH น557 2556
Location
Central Library
Engineering Library

image
การจำลองพฤติกรรมของเสาคอนกรีตที่ถูกโอบรัดด้วยเมทัลชีทแบบเป็นแถบ /
Author
ศิระพล พินิจการวัฒน์กุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ศ442 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การจำลองพฤติกรรมคุณภาพน้ำแม่น้ำพองด้วยแบบจำลองSWATร่วมกับMIKE 11 /
Author
ณัฐพล ขอสวยกลาง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ณ342จ 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
การจำลองสถานการณ์การเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อย /
Author
ภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ภ577 2559
Location
Central Library

image
การจำลองสถานการณ์การเข้ารับบริการของผู้ป่วยนอกโดยโปรแกรม Arena กรณีศึกษา ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ทิพย์ธัญญา แก้วศิริ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RE ท461 2558
Location
Central Library

image
การจำลองแบบรอยต่อพีเอ็นและทรานซิสเตอร์ชนิดรอยต่อสองขั้วที่สถานะคงตัวด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ /
Author
อดินันท์ เจ๊ะซู
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK อ126
Location
Central Library

image
การจำแนกการมีภาวะเสี่ยงสูงต่อโรคความดันโลหิตสูงด้วยเครื่องจักรการเรียนรู้เอ็กซ์ทรีม /
Author
จิราภา โสมชัย
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ536
Location
Central Library

image
การจำแนกข้อมูลหลายป้ายด้วยเครื่องจักรการเรียนรู้เอ็กส์ตรีม /
Author
ญานิกา คงโสรส
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ญ339ก 2557
Location
Central Library

image
การจำแนกธรณีสัณฐานโดยใชัดัชนีตำแหน่งภูมิประเทศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย /
Author
งามพรรณ วงษ์อ่อน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1053
Location
Central Library

image
การจำแนกประเภทนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไร้ความเร่งรีบตามเส้นทางวัฒนธรรมขอมในประเทศไทย /
Author
จุฑาทิพย์ สุทธิเทพ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS จ623 2559
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles