Search again

Found: 2,530  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดการเก็บเกี่ยวใบมันสำปะหลังและประสิทธิภาพของพืชอาหารสลับต่อการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังและไหมอีรี่ /
Author
ชนาภัทร บัวเมืองเพีย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ช149 2559
Location
Central Library

image
การจัดการเพื่อการพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองของสมาชิกกลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา /
Author
พัชรินทร์ นิลโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S พ523 2557
Location
Central Library

image
การจัดการเรียนรู้ด้วยการสร้างแบบจำลองที่มีต่อความสามารถในการสร้างแบบจำลองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สมบัติของสารประกอบไอออนิก /
Author
กานต์ชนก เพ็งวงษา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ก432 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบเปิดร่วมกับการใช้แบบจำลองทางกายที่มีต่อความเข้าใจมโนมติเรื่อง การแตกตัวของกรดและเบสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /
Author
อรรจนา วิชาลัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0098,วพ1420
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเรียนรู้ด้วยห้องเรียนกลับทางร่วมกับกระบวนการเขียนโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหา /
Author
วชิร วชิรวัฒก์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ว145 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจำลอง เรื่องสมบัติของของเหลวที่มีต่อความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /
Author
ณัฐนรี คณะเมือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1076
Location
Central Library

image
การจัดการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงมโนมติเรื่องของแข็ง ของเหลว แก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา /
Author
วิทยากร บะคะ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ว583
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงมโนมติเรื่องสมดุลเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมซึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา /
Author
ดารณี ไชยเวช
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ด422
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะความรู้แบบเปิดเรื่องปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเกลือที่มีต่อความสามารถในการสืบเสาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /
Author
ประกายวรรณ สุริยนต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ป191 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องแนวโน้มสมบัติธาตุตามตารางธาตุสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ /
Author
สุภาวรรณ คำพิลา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ส839ก
Location
Central Library

image
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องการสร้างเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขอ งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านม่วง /
Author
สมาน แต้มพิมาย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TT ส294
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดทำข้อกำหนดเฉพาะในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง /
Author
ชาครีย์ รถา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ช465
Location
Central Library
Engineering Library

image
การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงาน จังหวัดขอนแก่น /
Author
จิรายุทธ นามตะ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC จ537
Location
Central Library
Engineering Library

image
การจัดทำฟาร์มทะเลเพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน /
Author
สมประสงค์ มุณีแนม
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SH ส259
Location
Central Library

image
การจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการน้ำเสียในแม่น้ำปัตตานีแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี /
Author
สมมาตร ช่องชนิล
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส273
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles