Search again

Found: 167  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การออกแบบเครื่องคั่วข้าวเม่าต้นแบบ /
Author
วิทวัส อุปพงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S ว593 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การออกแบบและการสร้างเครื่องทดสอบสภาพนำความร้อนแบบควบคุมแผ่นให้ความร้อนให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 8302 /
Author
กัมปนาท ไชยเพชร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ก393 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การออกแบบและสร้างวัสดุเกราะป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ /
Author
มนัตมนตรี มาลาทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ม161 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การออกแบบโรกอฟสกี้คอยล์บนแผ่นวงจรพิมพ์แบบผสมผสานเพื่อใช้ตรวจจับการปลดปล่อยประจุบางส่วน /
Author
พงศ์ชิต แซ่ตั้ง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK พ119 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การเปรียบเทียบวิธีการเปลี่ยนขั้วในการจุดชนวนเครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ /
Author
ชัยชนะ สุขสโมสร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ช377 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำความสะอาดแบบไม่ถอดชิ้นส่วน (CIP) ของเครื่องเหวี่ยงแยกในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังดัดแปลง /
Author
นริศรา ศรีรุ่งเรือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD น253 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดสารอาร์เซไนต์โดยใช้แมงกานีสออกไซด์ร่วมกับวัสดุโครงข่ายโลหะ-สารอินทรีย์ /
Author
จักรภพ พันธศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD จ226ก 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก๊สชีวภาพโดยใช้ถังหมักแบบหุ้มฉนวนในการหมักร่วมระหว่างมูลไก่และหญ้าเนเปียร์ /
Author
อุมาพร ข้อยุ่น.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP อ846ก 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การเพิ่มผลิตภาพและกำลังการผลิตในการดำเนินการรับเข้าและส่งออกของคลังสินค้าเครื่องดื่ม ด้วยวิธีการปรับปรุงการดำเนินการขนถ่าย: กรณีศึกษาบริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม /
Author
สุภาวิณี โสภิณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ส839ก 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การแปรเปลี่ยนวิธีโรโพลลาร์ด สำหรับปัญหาวิยุตลอการิทึมเส้นโค้งเชิงวงรีเหนือฟีลด์ลักษณะเฉพาะสอง /
Author
เอกชัย นาคง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA อ873 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การแยกเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ติดกันจากภาพถ่ายฟิล์มเลือดโดยพิจารณาจากค่ามากที่สุดของค่าอัตราส่วนระยะทางที่สั้นที่สุดบนขอบเซลล์ต่อระยะการกระจัด /
Author
ธรรมนุวัฒน์ วาลีประโคน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QP ธ341 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การแยกและบอกจำนวนเซลล์มะเร็งด้วยวิธีสันปันน้ำ /
Author
กรวิทย์ นามวงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก182ก 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การไฮโดรไลซิสฟางข้าวและเปลือกข้าวโพดโดยใช้โฟโตแคตาไลติกที่มีไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา /
Author
จินตหรา สาธารณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP จ484 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
ความเป็นไปของสารไตรฮาโลมีเทนและสารฮาโลอะซิโตไนไตรล์ในระบบสูบจ่ายน้ำประปาเขตเทศบาลนครขอนแก่น /
Author
สุดารัตน์ สิโนรักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส769ค 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
คุณสมบัติของโฟมแป้งมันสำปะหลังคอมโพสิตที่ประกอบด้วยเส้นใยชานอ้อยและน้ำมันหอมระเหย /
Author
สุรเชษฐ์ เกตุแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ส848 2559
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles