Search again

Found: 167  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
แบบจำลองการเลือกรูปแบบการเดินทางระหว่างรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์เบนซินเพื่อประเมินนโยบายสนับสนุนการเลือกใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
วีรุตม์ ขุนภูมแพทย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE ว856 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
โครงสร้างที่เหมาะสมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรแบบดับบลี้-ซาเลี่ยนพาร์ทิชั่น-สเตเตอร์แบบ 3 เฟส สำหรับประยุกต์ใช้กับกังหันลมความเร็วต่ำ /
Author
วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ว292 2559
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles