Search again

Found: 169  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาสัดส่วนของผู้ใช้สุราในผู้ป่วยเสพเมทแอมเฟตามีนที่มารับบริการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี /
Author
วรรณพร ประจันตะเสน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM ว253ก 2561
Location
Medical Library

image
การสร้างภาพรังสีดิจิทัล /
Author
บรรจง เขื่อนแก้ว Kku-m.
Published
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC78.7.D35 บ145 2561,WN180 บ145 2561
Location
Central Library
Medical Library

image
การสร้างเสริมสุขภาพ : การสร้างพลังอำนาจ /
Author
นิตย์ ทัศนิยม Kku-nu.
Published
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA777.6 น574,WA590 น574 2555
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองที่มารับบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีในพื้นที่อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี /
Author
เพชรี วิชากุล.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WS พ879ก 2561
Location
Medical Library

image
กำไลมาศ /
Author
พงศกร.
Published
ศรีสารา,
Call Number
นว พ112ศ 2559
Location
Medical Library

image
กุหลาบลวง /
Author
พงศกร.
Published
กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง,
Call Number
นว พ112กห 2558
Location
Medical Library

image
ความชุกและแบบแผนการใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีดของผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติดแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี /
Author
กรรณิกา นามหย่อง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM ก172ว 2561
Location
Medical Library

image
ความรู้ในการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน เขตพื้นที่อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี /
Author
ปภาดา มหัทธนะประดิษฐ์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WK ป163ค 2561
Location
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles