Search again

Found: 676  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"อัปสราประดิษฐ์" ในพื้นที่เขาพนมรุ้ง /
Author
พรเทพ วรยศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BL พ242 2559
Location
Central Library

image
Fit Buddy: แอปพลิเคชันมือถือสำหรับติดตามการออกกำลังกายตลาดเวลาด้วยเซ็นเซอร์พลังงานต่ำ/
Author
กษิดิศ วิจิตรโสภณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ384
Location
Central Library

image
Pesticide use situation and factors associated with chemical pesticide use among working aged farmers in the eastern part of cambodia /
Author
Vong Pisey.
Published
Master of Public Health (International Health), Graduate School, Khon Kaen University,
Call Number
THE536
Location
Central Library
Public Health Library

image
Stroke patients'' activity daily living and stroke caregivers'' knowledge and skills at neurological out-patient unit of a hospital in Indonesia /
Author
Sukron.
Published
Degree of Master of Nursing Science (International Program), Graduate School, Khon Kaen University,
Call Number
RC S948S 2016,THE521
Location
Central Library
Nursing Library

image
กรอบรายการยาและรูปแบบการกระจายยาสำหรับรักษาความเจ็บป่วยเล็กน้อยในชุมชนห่างไกล : กรณีศึกษาอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย /
Author
อัญชลี พิมพ์รัตน์.
Published
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RM อ525 2559,QV อ525 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
กระบบควบคุมลมสำหรับงานวิจัยขลุ่ย /
Author
ปรัชญา รักษาพงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ML ป431 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความของครูผู้สอนภาษาไทย : กรณีศึกษาครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี /
Author
กฤตยา ถาวร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL ก276 2559
Location
Central Library
Education Library
Music Loading...

image
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการอ่านและเขียนภาษาไทย : กรณีศึกษาครูโรงเรียนบ้านนาเรียง จังหวัดขอนแก่น /
Author
วิรินญา พลทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ว692 2559
Location
Central Library
Education Library

image
กระบวนการทุนทางสังคมในชุมชนชาวสวนยางพาราที่ถูกโยกย้ายในจังหวัดอุดรธานี /
Author
สกุลชาติ สิรถนอมทรัพย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HM ส127 2559
Location
Central Library

image
กระบวนการบริหารงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในการดำเนินงานหมอครอบครัวของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดขอนแก่น/
Author
นริศรา นิลละออง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WX น253 2559,R น253 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
กระบวนการบริหารที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งท่อน้ำดีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
อมรินทร์ ศักดิ์วงค์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA อ295 2559,WI อ295 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เลขยกกำลัง ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด /
Author
นลินทิพย์ วงษาพัด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA น285 2559
Location
Central Library
Education Library

image
กระบวนการสร้างผ้าทอลาวสู่การค้าในยุคจินตนาการใหม่ /
Author
เกษม มานะรุ่งวิทย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TT ก785 2559
Location
Central Library

image
กระบวนการอบแห้งยางแท่งด้วยลมร้อนร่วมกับไมโครเวฟชนิดสายพานลำเลียงแบบต่อเนื่อง /
Author
บัณฑิต สุริยวงศ์พงศา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS บ259 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
กลวิธีการเล่าเรื่องและอุดมการณ์ในวรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับรางวัลนายอินทร์ อะวอร์ด /
Author
หทัยชนก แสงเปี่ยม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z ห134 2559
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles