Search again

Found: 55  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ประสิทธิภาพการกำจัดเหล็กและแมงกานีสในน้ำใต้ดินด้วยกรีนแซนด์ร่วมกับคลอรีนและโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต /
Author
ปณิธาน ทาแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ป148ป 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
ประสิทธิภาพการทำงานของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนตัวรองรับไดอะตอมไมต์สำหรับการผลิตไดเมทิลอีเทอร์จากปฏิกิริยาการขจัดน้ำของเมทานอล /
Author
เมตตา บัวพันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ม725 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่อะลูมิเนียมอากาศในสารละลายผสมระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์กับโซเดียมคลอไรด์ /
Author
วิชชพล มานาดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ว531 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้ารางเบาในเมืองขอนแก่น /
Author
กวิน หมื่นฤทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TF ก323 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบและวิเคราะห์แบบจำลองการกะเทาะของชุดกะเทาะข้าวโพด /
Author
วารี ศรีสอน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TJ ว484 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
ผลของวัสดุเชื่อมประสานต่อพฤติกรรมของทรงกระบอกคอนกรีตที่ถูกโอบรัดด้วยเมทัลชีท /
Author
ไกรฤกษ์ บุญญรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ก976 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
พฤติกรรมของชั้นพื้นทางเมื่อเสริมแรงด้วยตาข่ายเสริมแรง /
Author
ขวัญหทัย ทรงศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ121
Location
Central Library
Engineering Library

image
อิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันไม้ยางพาราด้วยวิธีการแบบเต็มเซลล์ /
Author
ภาณุ คำกรฤาชา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS ภ431 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
อิทธิพลของพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยาของแผ่นสแตนเลสเกรด 304 ที่มีผลต่อลักษณะนาโนคาร์บอนด้วยวิธีการตกสะสมไอเคมี /
Author
มัตตัญญู แจ้งโถง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ม338 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
อิทธิพลของวัสดุปอซโซลานที่มีผลต่อการดูดซับโลหะหนักบนดิน /
Author
อานันต์ จันทะดวง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรมมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD อ624 2560
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles