Search again

Found: 70  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
การศึกษานำร่องลักษณะมิญชวิทยาและการแสดงออกพื้นฐานของยีนส์DSPP, DMP1, COL1A ของเนื้อเยื่อในฟันของมนุษย์ /
Author
อัจฉรียา ปิยะสันติ.
Published
ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Obd อ514 2560
Location
Dentistry Library

image
การศึกษาผลของการใส่ฟันเทียมต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต /
Published
ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
WU515 ก522 2553
Location
Dentistry Library

image
การศึกษาผลของแกลเลียม อลูมิเนียม อาร์เซไนด์ (ไดโอด) เลเซอร์ ต่อพื้นผิวหมุดไทเทเนียมที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย = Effects of the callium aluminium arsenide (diode) laser irradiation on bacterial contamin...
Author
อรุณ ทีรฆพงศ์ kku-d.
Published
ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WU640 อ399 255-
Location
Dentistry Library

image
การศึกษาเปรียบเทียบกำลังยึดติดแบบเฉือนระหว่างสารผนึกหลุมและร่องฟันสองชนิดในสภาวะปนเปื้อนน้ำลายและไม่ปนเปื้อนน้ำลายทางห้องปฏิบัติการ /
Author
กิรณา ขันติโกสุม.
Published
ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Ped ก682 2560
Location
Dentistry Library

image
การศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแกร่งต่อการโค้งงอของสิ่งบูรณะเฉพาะกาลเรซินอะคริลิกและเรซินคอมโพสิตที่มีและไม่มีการเติมสารเสริมแรง /
Author
ชวพร คล่องพิทยาพงษ์.
Published
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Prd ช276 2560
Location
Dentistry Library

image
การศึกษาเปรียบเทียบค่ากำลังแรงยึดเฉือนระหว่างวัสดุบูรณะลิเธียมไดซิลิเกตกลาสเซรามิกและเรซินซีเมนต์สามชนิด : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง = Comparative study of shear bond strength between lithium di...
Author
ศิรินาถ ชีวะเกรียงไกร
Published
ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
WU300 ศ459 2557
Location
Dentistry Library

image
การสร้างเสริมและพัฒนานวตกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองหิน ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
ปิยะนุช เอกก้านตรง
Published
งานทันตสาธารณสุข กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
RK52.4.T5 ป621ก,WU30 ป621 2552
Location
Central Library
Dentistry Library
Public Health Library

image
การเกิดฟองอากาศในวัสดุพิมพ์ปากอัลจิเนตที่ได้รับการผสมด้วยมือ เครื่องผสมกึ่งอัตโนมัติและเครื่องผสมอัตโนมัติแบบหมุนเหวี่ยง /
Author
ศกลวรรณ น้ำใจทหาร.
Published
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Prd ศ111 2560
Location
Dentistry Library

image

image

image

image
การเปรียบเทียบอัตราการรั่วซึมระหว่างถุงมือที่อบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำร้อนแนงดันสูงกับถุงมือที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมาในขั้นตอนการถอนฟันอย่างง่าย /
Author
โยษิตา ยิ่งรักศรีภักดิ์.
Published
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Om ย851 2560
Location
Dentistry Library

image
การเปรียบเทียบแนวนำคอนดายล์โดยใช้การบันทึกการสบยื่นกับการวัดจากภาพรังสีเซฟฟาโลเมทริกด้านข้าง /
Author
ธนัช ทูลภิรมย์.
Published
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Prd ธ199 2560
Location
Dentistry Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles