Search again

Found: 560  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"อัปสราประดิษฐ์" ในพื้นที่เขาพนมรุ้ง /
Author
พรเทพ วรยศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BL พ242 2559
Location
Central Library

image
Fit Buddy: แอปพลิเคชันมือถือสำหรับติดตามการออกกำลังกายตลาดเวลาด้วยเซ็นเซอร์พลังงานต่ำ/
Author
กษิดิศ วิจิตรโสภณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ384
Location
Central Library

image
The effect of murottal therapy on pain relief in lower extremity fracture patient post open reduction and internal fixation surgery /
Author
Faradisi, Firman.
Published
The Degree of Master of Nursing Science (International program), Graduate School, Khon Kaen University,
Call Number
RC P222E 2016
Location
Nursing Library

image
กรอบรายการยาและรูปแบบการกระจายยาสำหรับรักษาความเจ็บป่วยเล็กน้อยในชุมชนห่างไกล : กรณีศึกษาอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย /
Author
อัญชลี พิมพ์รัตน์.
Published
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RM อ525 2559,QV อ525 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการอ่านและเขียนภาษาไทย : กรณีศึกษาครูโรงเรียนบ้านนาเรียง จังหวัดขอนแก่น /
Author
วิรินญา พลทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ว692 2559
Location
Central Library
Education Library

image
กระบวนการทุนทางสังคมในชุมชนชาวสวนยางพาราที่ถูกโยกย้ายในจังหวัดอุดรธานี /
Author
สกุลชาติ สิรถนอมทรัพย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HM ส127 2559
Location
Central Library

image
กระบวนการบริหารที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งท่อน้ำดีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
อมรินทร์ ศักดิ์วงค์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA อ295 2559,WI อ295 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
กระบวนการสร้างผ้าทอลาวสู่การค้าในยุคจินตนาการใหม่ /
Author
เกษม มานะรุ่งวิทย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TT ก785 2559
Location
Central Library

image
กระบวนการอบแห้งยางแท่งด้วยลมร้อนร่วมกับไมโครเวฟชนิดสายพานลำเลียงแบบต่อเนื่อง /
Author
บัณฑิต สุริยวงศ์พงศา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS บ259 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย /
Author
พีรัสม์ ตันดี.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HD พ799 2559
Location
Nong Khai Campus Library

image
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในจังหวัดหนองคาย /
Author
ปุณยาภัทร์ บรรเทา.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HF ม135 2559
Location
Nong Khai Campus Library

image
กลวิธีการเล่าเรื่องและอุดมการณ์ในวรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับรางวัลนายอินทร์ อะวอร์ด /
Author
หทัยชนก แสงเปี่ยม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z ห134 2559
Location
Central Library

image
กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนลด ละ เลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง /
Author
อ็อด ศักดิ์ศิริ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ446 2559
Location
Nursing Library

image
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเมืองขอนแก่น /
Author
ฤทธิพงษ์ รัตนพลที.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HG ฤ173 2559
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
กายวิภาคศาสตร์ของพืชวงศ์มณีเทวาในประเทศไทย /
Author
นาริน ภูระบัตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK น486 2559
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles