Search again

Found: 632  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กรอบรายการยาและรูปแบบการกระจายยาสำหรับรักษาความเจ็บป่วยเล็กน้อยในชุมชนห่างไกล : กรณีศึกษาอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย /
Author
อัญชลี พิมพ์รัตน์.
Published
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RM อ525 2559,QV อ525 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
กระบวนการทางการบริหารที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิอำเภอบัวใหญ่และอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา /
Author
รัตนาภรณ์ จอมพลเรือง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ร377 2559,WC ร377 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
กระบวนการบริหารงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในการดำเนินงานหมอครอบครัวของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดขอนแก่น/
Author
นริศรา นิลละออง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WX น253 2559,วพ682
Location
Central Library
Public Health Library

image
กระบวนการบริหารที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งท่อน้ำดีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
อมรินทร์ ศักดิ์วงค์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA อ295 2559,WI อ295 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image

image
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมและสื่อเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย /
Published
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ131 ก218 2559
Location
Nursing Library

image
กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนลด ละ เลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง /
Author
อ็อด ศักดิ์ศิริ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ446 2559
Location
Nursing Library

image
กว่าเจ้จะเป็นหมอ. Intern level 2 /
Author
อุเทน บุญอรณะ.
Published
สยามอินเตอร์บุ๊ค,
Call Number
R737 อ826 2559 ล.2
Location
Education Library

image
กายบริหารเพื่อยืดกล้ามเนื้อ = Stretching exercise /
Author
นันทินี นวลนิ่ม.
Published
หมอชาวบ้าน,
Call Number
RA781.63 น428 2559
Location
Nursing Library

image
กายภาพบำบัดในเด็กสมองพิการ /
Author
พรรณี ปึงสุวรรณ.
Published
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ496.C4 พ272 2559
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library

image
กายวิภาคศาสตร์ของระบบกล้ามเนื้อ /
Author
จริยา อำคา เวลบาท
Published
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WE500 จ167 2559
Location
Medical Library

image
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 1 = Basic Anatomy 1 /
Published
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QM23.2 ก435 2559 ล.1,QS4 ก435 2559 ล.1
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การกระตุ้นการรู้คิด พัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม /
Author
มยุรี ลี่ทองอิน.
Published
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC521 ม189 2559
Location
Central Library

image

image
การคาดคะเนเพศและความสูงจากรอยพิมพ์เท้าของบุคคลเปรียบเทียบกับภายวิภาคศาสตร์ของเท้า : กรณีศึกษาจังหวัดหนองคายและอุดรธานี /
Author
ชลธิชา ประทุมชาติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ช224ค 2559
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles