Search again

Found: 632  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาแนวทางการจำหน่ายสตรีตั้งครรภ์ที่มีอาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร /
Author
ทิฐิยา มุริจันทร์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ท443 2559
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ชุมชนไทยสมุทร เขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน /
Author
ภคอร ทองสุข.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ภ119 2559
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวทางการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงสำหรับกลุ่มเสี่ยงในชุมชน /
Author
อังศวีร์ ทาริวงศ์.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ493ก 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงดูด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนของมารดาหลังคลอดก่อนจำหน่าย โรงพยาบาลชัยภูมิ /
Author
สิริลัดดา บุญเนาว์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ส732ก 2559
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บสมองเล็กน้อยที่มีภาวะเสี่ยง /
Author
สุนทรี คำอ้วน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส814ก 2559
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแบบบันทึกกิจกรรมทางการพยาบาลผู้บาดเจ็บระยะฉุกเฉินในห้องวิกฤตฉุกเฉิน แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินในโรงพยาบาลขอนแก่น /
Author
ธนากร สำเภาทอง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ธ231ก 2559
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาและประเมินตำรับสีผึ้งผสมเมลาโทนิน /
Author
นัทธพงศ์ เด่นเหมือนวงศ์.
Published
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp น411ก 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การมีส่วนร่วมที่มีผลต่อการดำเนินงานป้องกันเเละควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น/
Author
ศิริชัย จันพุ่ม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธาณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WC ศ452ก 2559,วพ677
Location
Central Library
Public Health Library

image
การรอดชีพจากโรคมะเร็งในภาคเหนือของประเทศไทยปี พ.ศ. 2546-2555 = Cancer survival in Northern Thailand, 2003-2012 /
Published
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
QZ200 ก498 2546-55
Location
Medical Library

image
การรักษาแผลกดทับสำหรับพยาบาล /
Author
ขวัญฤทัย พันธุ.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
RL675 ข275 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การรับรู้การล่วงละเมิดทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดขอนแก่น /
Author
นันทิกา ตั้งเพียร.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ น427 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การรับรู้ของผู้ปกครองต่อภาวะโภชนาการและรูปแบบการบริโภคอาหารของเด็กนักเรียนประถมศึกษาเขตพื้นที่ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร/
Author
ปรีดิ์ ศรีสมัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณพิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ694,WS ป471 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
การรับรู้ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดในระยะเปลี่ยนผ่านจากหอผู้ป่วยหนักสู่หอผู้ป่วยสามัญ /
Author
ธีรารัตน์ จันทร์ศรีนวล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD ธ686ก 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การรับรู้ผลกระทบต่อสุขภาพและพฤติกรรมการใช้กัญชาในผู้ใช้กัญชา จังหวัดอุดรธานี /
Author
จิตรลดา บุญจำนง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM จ451 2559
Location
Medical Library

image
การรับรู้พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น /
Author
นาฏยา ระศร.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ น457 2559
Location
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles