Search again

Found: 632  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่แห้งที่มีส่วนผสมของกลูโคแมนแนน /
Author
ณัชชากร วรสาร.
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA ณ259 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้สูงอายุในการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน /
Author
วิญญ์ทัญญู บุญทัน.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ว566ก 2560
Location
Nursing Library

image
การพัฒนามาตรการทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของโรงพยาบาลอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลภูเรือ /
Author
ศรีรัตน์ บินทจร.
Published
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ศ242ก 2559,WX ศ242 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การพัฒนาระบบการศึกษาพยาบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในยุคการเปลี่ยนแปลง /
Author
อานุสร สีสุลาด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT อ626 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image

image
การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง /
Published
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน,
Call Number
WA546.JT3 ก494 2559
Location
Medical Library
Public Health Library

image
การพัฒนารูปแบบการจัดการระบบยาในโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชน /
Author
อังศุรัตต์ ยิ้มละมัย.
Published
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS อ493 2559,QV อ493 2559
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อควบคุมภาวะเมตาบอลิกในผู้ที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม /
Author
พรหมินทร์ เมธากาญจนศักดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC พ293 2559
Location
Central Library

image
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างอัตมโนทัศน์ สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ปนัดดา ญวนกระโทก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG ป161ก 2559
Location
Education Library

image
การพัฒนาวิธีการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อคลามัยเดียทราโคมาติสด้วยอนุภาคทองคำนาโน /
Author
ปนัดดา ชัยประโคม.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ป361ก 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การพัฒนาวิธีการตรวจหาเอนไซม์ไมอีโลเพอร์ออกซิเดสจากเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะ /
Author
สุวัจน์ ชอบขาย.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.AM/MT ส875พ 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การพัฒนาวิธีตรวจหาสารหมู่เลือดเอบีเอชในน้ำลายโดยวิธีลาเท็กซ์แอคกลูติเนชั่น /
Author
ภัสรา รุ่งรัตนพงษ์พร.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ภ382 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของคนวัยแรงงานเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูง /
Author
นฤมล โชว์สูงเนิน.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC น276พ 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานเก็บขยะ จังหวัดมหาสารคาม /
Author
ดิษฐพล ใจซื่อ.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ด585 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาศักยภาพผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยใช้หลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ที่ชุมชนมีส่วนร่วม /
Author
เสาวลักษณ์ จักรบุตร.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ส945ก 2559
Location
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles