Search again

Found: 725  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ความคุ้มค่าของการรักษาด้วยแกมมาไนฟ์ (Gamma knife) ในผู้ป่วยเนื้องอกในสมอง : การทบทวนอย่างเป็นระบบ : รายงานการศึกษา = Cost-effectiveness of gamma knife for patients with brain tumor : a sysmematic revi...
Published
สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
RC280.B7 ค181 2558
Location
Nursing Library

image
ความคุ้มค่าของการรักษาด้วยแกมมาไนฟ์ (Gamma knife) ในผู้ป่วยเนื้องอกในสมอง : การทบทวนอย่างเป็นระบบ : รายงานการศึกษา = Cost-effectiveness of gamma knife for patients with brain tumor : a systematic revi...
Published
สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
WL358.5 ค181 2558
Location
Medical Library

image
ความชุกของการติดเชื้อปรสิตลำไส้ในเด็กก่อนวัยเรียนในเขตอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ = The prevalence of parasitic infection in pre-school aged children in Noensanga District, Chaiyaphum Province /
Author
ชาติชัย อาจกล้า.
Published
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ช518ค 2558
Location
Associated Medical Sciences Library

image
ความชุกของการเกิดฟันคุดในนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาจากภาพรังสีแพโนรามาระบบดิจิตอล = Prevalence of impacted teeth among Khon Kaen University students: a digital panoramic radiographic study /
Author
บุณยนุช พชระเศรณี.
Published
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Om บ624 2558
Location
Dentistry Library

image
ความชุกของการเริ่มต้นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เร็วในมารดาคลอดทารกก่อนกำหนด : วิเคราะห์ในฐานข้อมูล WHO global survey on maternal and perinatal health /
Author
ผดารณัช พลไชยมาตย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ผ172 2558,WQ ผ172 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image

image
ความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
วิชุดา อุ่นแก้ว
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM ว557 2558
Location
Medical Library

image
ความชุกของเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลอุทัยธานี = Prevalence of antimicrobial resistant bacteria in Uthaitani Hospital /
Author
ฉัตรชัย รอดกระต่าย.
Published
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ฉ232ค 2558
Location
Associated Medical Sciences Library

image
ความชุกของแอนติบอดีที่ไม่พึงประสงค์ในผู้บริจาคโลหิตจังหวัดนครนายก = Prevalence of unexpected antibodies in blood donors at Nakhonnayok Province /
Author
กัลยาณี ผลภาษี.
Published
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ก411 2558
Location
Associated Medical Sciences Library

image
ความชุกของโรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์ ณ โรงพยาบาลรัตนราชธานี = Prevalence of gestational diabetes mellitus at Nopparatrachathani Hospital /
Author
มาริษา ธุระพล.
Published
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ม475 2558
Location
Associated Medical Sciences Library

image
ความชุกและประเมินความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ในซากไก่จากโรงฆ่าสัตว์ จังหวัดขอนแก่น /
Author
พิมสุรีย์ อัศวินโกวิท.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF พ728 2558
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการทำงานของพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
โรจกร ลือมงคล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ร925 2558,WE ร925 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการนอนกัดฟันในเด็กชั้นประถมศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น = Prevalence and risk factors of sleep bruxism in elementary school children, nai mueang subdistrict, mu...
Author
วชิราภรณ์ โชคคติวัฒน์.
Published
ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Ped ว153 2558
Location
Dentistry Library

image
ความตั้งใจไปรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30-60 ปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
อุไรวรรณ์ สัมมุตถี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WP อ858ค 2558
Location
Medical Library

image
ความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิต = Living will /
Published
สำนักงาน,
Call Number
W ค181ช 2558
Location
Medical Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles