Search again

Found: 725  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการประเมินผู้ป่วยบาดเจ็บสมองเล็กน้อยในระยะฉุกเฉิน /
Author
พรเพียร ภูน้ำย้อย
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC พ252 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรมโรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
วนาพร เอี่ยมมะ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ว167 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลผู้คลอดเพื่อป้องกันภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ /
Author
เบญจม์ภัทร สะท้านถิ่น
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG บ783 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาออกซิโทซินชักนำหรือเร่งคลอด โรงพยาบาลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุภาพร จันภูงา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ส838พ 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
สุพัตรา สุขาวห.
Published
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ส831พ 2558,WS ส831 2558
Location
Central Library
Medical Library

image
การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทางของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
ผกาภรณ์ จันทร์โสดา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ผ114 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแบบวัดความพึงพอใจต่อการบริการดูแลต่อเนื่องด้านเภสัชกรรมด้วยการเยี่ยมบ้าน /
Author
ธัญกร พรวิเศษศิริกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS ธ445 2558
Location
Central Library

image
การฟื้นฟูสภาพการกลืน = Swallowing rehabilitation /
Author
ภัทรา วัฒนพันธุ์
Published
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WI250 ภ374 2558
Location
Medical Library

image
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่ปลูกต้นหอมในการลดพฤติกรรมการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม /
Author
ณัฐนันท์ สูตรสุวรรณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ณ331 2558,WA ณ331 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะติดเชื้อของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุนชน จังหวัดเพชรบูรณ์ /
Author
รัตติกาล สีมุเทศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ร365 2558,WA ร365 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดังท้องถิ่นหรือพื้นที่ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
อ้อนจันทร์ คงศิลป์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA อ447 2558,W อ447 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การมีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของบุคลากรในห้องปกิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
พงษ์พัฒน์ พร้อมพรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA พ159 2558,W พ159 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การมีส่วนร่วมในการลดการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของกลุ่มเกษตรกรปลูกพุทรา ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
ภัคนันท์ เรืองช่อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ภ319ก 2558,WA ภ319 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ = Survival of cholangiocarcinoma patient in Srinagarind Hospital /
Author
กวีศักดิ์ เสาทองหลาง
Published
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WI765 ก328 2558
Location
Medical Library

image
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น:คู่มือทบทวนสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาล /
Author
สุขศิริ ประสมสุข.
Published
นีโอดิจิตอล,
Call Number
RT55 ก499 2558
Location
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles