Search again

Found: 725  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า /
Author
วิรมณ กาสีวงศ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ว682 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาเครือข่ายร้านยาร่วมให้บริการในระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง : โครงการวิจัยเรื่อง /
Author
เบญจมาภรณ์ ธีระพันธ์พงศ์.
Published
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp บ783 2558
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล /
Author
กีรติ กิจธีระวุฒิวงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WX ก695 2558,วพ629
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาเครื่องมือและคุณสมบัติทางไซโครเมตริกของเครื่องมือการรับรู้ความสามารถของตนเองในการควบคุมน้ำหนักร่างกายในวัยรุ่นไทย /
Author
นิคม ถนอมเสียง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1294
Location
Central Library

image
การพัฒนาเจลที่มีสารละลายของสารสกัดแก่นฝางสำหรับใช้เป็นผลิตภัณฑ์รักษาสิว /
Author
กิติยา บุญยู้.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS ก677 2558
Location
Central Library

image
การพัฒนาแนวทางการดูแลอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ บ้านหนองโน ตำบลกุดจับ จังหวัดอุดรธานี /
Author
นันทิวา เกษสว่าง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC น431พ 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงด้านโภชนาการต่อการคลอดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย โรงพยาบาลดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร /
Author
มัสลิน จันปุ่ม
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ม399 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลการจัดการความปวดโดยวิธีใช้ยาในผู้สูงอายุโรคมะเร็งโรงพยาบาลนากลาง /
Author
สุธีรา พันธ์ขาว
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส786พ 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้คลอดในระยะ Active phase สำหรับพยาบาลผู้ปฏิบัติงานห้องคลอด โรงพยาบาลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ /
Author
รษา รวิสานนท์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ร171 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้รับการรักษาด้วยยา Streptokinase โรงพยาบาลร้อยเอ็ด : กรณีศึกษานำร่อง /
Author
จุฑามาส ประจันพล
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ628พ 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดและได้รับยาเทอร์บูทาลีนที่ห้องคลอด โรงพยาบาลชัยภูมิ /
Author
สิริกร ถนอมธรรม
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ส731 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อประเมินความปวดในผู้ป่วยสูงอายุกระดูกสะโพกหักทั้งที่มีและไม่มีภาวะบกพร่องในการรู้คิด หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อหญิง แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลขอนแก่น /
Author
ระเนศ ระไวกลาง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD ร228 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลโดยการจัดท่านั่งยองร่วมกับท่ากึ่งนั่ง 30 องศาในระยะที่สองของการคลอดที่โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น /
Author
ดรุณี กัสยากร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ด135 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลืองที่รักษาโดยการส่องไฟ โรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
กฤษณา รินทราช
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ก282 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะระดับเล็กน้อย หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ : กรณีศึกษานำร่อง /
Author
วารุณี เข็มลา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ว486น 2558
Location
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles