Search again

Found: 725  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาชุดความรู้เพื่อการดูแลตนเองสำหรับผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
นวพร แสงวุธ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC น297 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาตำรับยาเม็ดอมจากสารสกัดใบมะรุมและการควบคุมคุณภาพ /
Author
ธนากร ปัญญา.
Published
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS ธ231 2558,QV ธ231 2558
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การพัฒนาตำรับอาหารไข่ขาวพื้นบ้านสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มารับการรักษาแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
เรืองยศ โพธิขำ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ662,WJ ร859 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาต้นทุนชีวิตเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น /
Author
กชนิภา นราพินิจ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ก112 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย /
Author
หัสชา เนือยทอง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WI ห476 2558
Location
Medical Library

image
การพัฒนาระบบบริการการพยาบาล งานผู้ป่วยนอกเพื่อรับรองประชาคมอาเซียน 2558 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ /
Author
ธันยมัย โปร่งจิต
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ธ469ก 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนารูปแบบการจัดการรายกรณีสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน : รายงานการวิจัย /
Published
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก494 2558
Location
Central Library

image
การพัฒนารูปแบบการจัดการรายกรณีในการดูแลเด็กวัยเรียน 6-12 ปี โรคหอบหืด โรงพยาบาลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา /
Author
ปุญญิศา วัจฉละอนันท์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ป652 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนารูปแบบการปฐมนิเทศพยาบาลวิชาชีพใหม่ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
อรรถยา คูคลองทุ่ง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD อ358 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนารูปแบบการสอนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลพิมาย /
Author
ลาวรรณ ยังดี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ล282 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับหญิงตั้งครรภ์และครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น /
Author
งามตา อินธิจักร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ง331 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาวิธีการตรวจหาเอนไซม์ไมอีโลเพอร์ออกซิเดสจากเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะสังเคราะห์ = Development of a method for determination of white blood cell myeloperoxidase in artificial urine /
Author
รวินท์นิภา ชนากานต์กุล.
Published
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ร165 2558
Location
Associated Medical Sciences Library

image
การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครน้อยในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง /
Author
นรากร สารีแหล้
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC น231 2558
Location
Nursing Library

image
การพัฒนาสเกลวัดการรับรู้ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายรักชาย /
Author
ถนอม นามวงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฃีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ถ131 2558,WC ถ131 2558
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles