Search again

Found: 10  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
My home my style /[จัดทำโดย บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด].
Author
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง.
Published
บริษัท,
Call Number
NA7435 ม456 2559
Location
Architecture Library

image
ก /
Author
วิไลพักต์ นิลไสล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB|b

image
การจัดการให้ลูกจ้างกลับเข้าทำงานหลังการเจ็บป่วย /
Author
พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ.
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
HD7752.55 พ718 2559
Location
Central Library

image
การปรับปรุงเทคนิคการจัดการปัญหาเส้นทางขนส่งโดยการผสานวิธีการคำนวณแบบอ่อน /
Author
ชาติชาย ปุณริบููรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ช518 2559
Location
Central Library

image
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างอัตมโนทัศน์ สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ปนัดดา ญวนกระโทก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG ป161ก 2559
Location
Education Library

image
จดหมายเหตุเล่าเรื่องอนุสาวรีย์เมืองบางกอก /
Published
สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร,
Call Number
DS589.B2 จ132 2559
Location
Central Library

image
ผลของการควบคุมลูกน้ำยุงลายโดยกลุ่มสตรี บ้านโคกกล้วย ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ /
Author
อดิศักดิ์ กีรติสุขสกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ431,QX อ129ผ 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
อุปสงค์อุปทานและรูปแบบกำลังคนทางเลือก เพื่อตอบสนองการจัดบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการ : รายงานการวิจัย /
Published
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,
Call Number
HV890.T5 ช799 2559
Location
Central Library

image
เมตตาธรรมบำบัดวิกฤต : มหาเมตตาคุณ /
Author
หอเมตตาธรรมบำบัดวิกฤต โรงพยาบาลอุดรธานี.
Published
คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่จันทร์ศรี,
Call Number
BQ5798.T5 ม725 2559,W61 ม725 2559
Location
Central Library
Medical Library

image
แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดมหาสารคาม /
Author
รังสรรค์ แสงโทโพ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ร314 2559,WA ร314 2559
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles