Search again

Found: 49  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การเสริมพลังอำนาจชุมชนเพื่อสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ /
Author
รุ่งทิวา ขันธมูล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ร622ส 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การเสริมพลังอำนาจชุมชนเพื่อสนับสนุนการเลิกสูบบุหรี่ในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อเบาหวาน /
Author
พิชัย บุญมาศรี.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC พ642ก 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การเสริมเมล็ดหางนกยูงบดต่อกระบวนการหมักในรูเมน จุลินทรีย์และการลดการปลดปล่อยเมทเธนในโคเนื้อพื้นเมืองไทย /
Author
ชนะดล สุภาพงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ช143ก 2560
Location
Central Library

image
การแสดงออกของโปรตีนแกรนูลินในการก่อมะเร็งท่อน้ำดีที่เกิดจากพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini ในแฮมสเตอร์ /
Author
ทรงเกียรติ อุพลเถียร.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL ท126 2560
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
ความต้องการการดูแลแบบสนับสนุนของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
เดือนเพ็ญ โชคลา.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ด935ค 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความต้องการข้อมูลของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะทุพพลภาพ /
Author
สุมนา ศรีพรหม.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส841ค 2560
Location
Central Library

image
ความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยวัยรุ่นระยะวิกฤต /
Author
วัชรี พิมสา.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ว387ค 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยเด็กวัยรุ่นโรคมะเร็ง /
Author
กนกวรรณ กุลชาติ.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก125ว 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวต่อบทบาทมารดาการรบกวนการนอนหลับและการสนับสนุนทางสังคมกับความเหนื่อยล้าและความเครียดในมารดาหลังคลอดอายุมาก /
Author
รัตนา แทนไธสง.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ร375ค 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ /
Author
วรวุฒิ แสงทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF ว275ค 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งในการมองโลกและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต /
Author
ณัฐนา รักษาเคน.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD น314ค 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
คู่มือการพยาบาลในการจัดการความเจ็บปวดของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม /
Author
วัชรี วรากุลนุเคราะห์.
Published
งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
RD561 ว387 2560
Location
Central Library

image
ประสิทธิภาพของสมุนไพรสกัดหยาบประเภทหัว-เหง้า 5 ชนิดในการยับยั้งเชื้อสแตปฟิโลค็อกคัสออเรียสที่แยกจากน้ำนมดิบสหกรณ์โคนมน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น /
Author
บุปผชาติ ตระการจันทร์.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF บ637 2560
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
ปัจจัยทำนายการเกิดโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง /
Author
ณิชกานต์ วงษ์ประกอบ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ณ431ป 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกส่วนภูมิภาค /
Author
นิภาวรรณ ยวงวิภักดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT น627 2560
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles