Search again

Found: 299  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
การศึกษานำร่องลักษณะมิญชวิทยาและการแสดงออกพื้นฐานของยีนส์DSPP, DMP1, COL1A ของเนื้อเยื่อในฟันของมนุษย์ /
Author
อัจฉรียา ปิยะสันติ.
Published
ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Obd อ514 2560
Location
Dentistry Library

image
การศึกษาภาวะสมดุลน้ำและการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำพองตอนล่างภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ /
Author
สิริคุณ ปานะสุนทร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TC ส731 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาสัดส่วนของผู้ใช้สุราในผู้ป่วยเสพเมทแอมเฟตามีนที่มารับบริการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี /
Author
วรรณพร ประจันตะเสน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM ว253ก 2561
Location
Medical Library

image
การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
พิมพ์ชนก สุปาลนันท์.
Published
ภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Ods พ716 2560
Location
Dentistry Library

image
การศึกษาเปรียบเทียบกำลังยึดติดแบบเฉือนระหว่างสารผนึกหลุมและร่องฟันสองชนิดในสภาวะปนเปื้อนน้ำลายและไม่ปนเปื้อนน้ำลายทางห้องปฏิบัติการ /
Author
กิรณา ขันติโกสุม.
Published
ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Ped ก682 2560
Location
Dentistry Library

image
การศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแกร่งต่อการโค้งงอของสิ่งบูรณะเฉพาะกาลเรซินอะคริลิกและเรซินคอมโพสิตที่มีและไม่มีการเติมสารเสริมแรง /
Author
ชวพร คล่องพิทยาพงษ์.
Published
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Prd ช276 2560
Location
Dentistry Library

image
การสร้างภาพรังสีดิจิทัล /
Author
บรรจง เขื่อนแก้ว Kku-m.
Published
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC78.7.D35 บ145 2561,WN180 บ145 2561
Location
Central Library
Medical Library

image
การสร้างเสริมสุขภาพ : การสร้างพลังอำนาจ /
Author
นิตย์ ทัศนิยม Kku-nu.
Published
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA777.6 น574,WA590 น574 2555
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library

image
การสร้างเสริมสุขภาพครอบครัว : มิติสำคัญของการพยาบาลครอบครัว = Family health promotion : critical aspect of family nursing /
Author
เสาวคนธ์ วีระศิริ.
Published
สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT120.F34 ส938 [2559]
Location
Central Library

image
การออกแบบสถานพยาบาลสัตว์สำหรับสัตว์เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน = Animal hospital design for companion animal /
Author
อธิป อุทัยวัฒนานนท์ Kku-arc.
Published
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF604.63.T5 อ146 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
การเกิดฟองอากาศในวัสดุพิมพ์ปากอัลจิเนตที่ได้รับการผสมด้วยมือ เครื่องผสมกึ่งอัตโนมัติและเครื่องผสมอัตโนมัติแบบหมุนเหวี่ยง /
Author
ศกลวรรณ น้ำใจทหาร.
Published
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Prd ศ111 2560
Location
Dentistry Library

image
การเตรียมพรีไบโอติกจากกากมะพร้าวโดยกระบวนการทางเอนไซม์และการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ = Prebiotic preparation from copra meal by enzymatic process and quality testing /
Author
สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์.
Published
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
QP144.F85 ส773 2558
Location
Central Library

image
การเปรียบเทียบความพึงพอใจและผลกระทบต่ออนามัยช่องปากระหว่างการใส่เหงือกเทียมชนิดอะคริลิกและซิลิโคนในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบระยะคงสภาพ : การศึกษานำร่อง /
Author
จุฑามาศ ตระการบุญกิจ.
Published
ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.D/Pd จ628 2560
Location
Dentistry Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles