Search again

Found: 486  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กายบริหารเพื่อยืดกล้ามเนื้อ = Stretching exercise /
Author
นันทินี นวลนิ่ม.
Published
หมอชาวบ้าน,
Call Number
RA781.63 น428 2559
Location
Nursing Library

image
กายภาพบำบัดในเด็กสมองพิการ /
Author
พรรณี ปึงสุวรรณ.
Published
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ496.C4 พ272 2559
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library

image
กายวิภาคศาสตร์ของระบบกล้ามเนื้อ /
Author
จริยา อำคา เวลบาท
Published
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WE500 จ167 2559
Location
Medical Library

image
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 1 = Basic Anatomy 1 /
Published
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QM23.2 ก435 2559 ล.1,QS4 ก435 2559 ล.1
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Dentistry Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

image

image
การคาดคะเนเพศและความสูงจากรอยพิมพ์เท้าของบุคคลเปรียบเทียบกับภายวิภาคศาสตร์ของเท้า : กรณีศึกษาจังหวัดหนองคายและอุดรธานี /
Author
ชลธิชา ประทุมชาติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ช224ค 2559
Location
Central Library

image
การจัดการบาดแผลในสุนัขและแมว = Wound management in dogs and cats /
Author
วรรณนา สุริยาสถาพร.
Published
คลินิกสัตว์เล็ก ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
SF778 ว249 2559
Location
Veterinary Medicine Library

image
การจัดการให้ลูกจ้างกลับเข้าทำงานหลังการเจ็บป่วย /
Author
พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ.
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
HD7752.55 พ718 2559
Location
Central Library

image
การจัดทำหนังสือฉบับพกพาที่ให้ข้อมูลถึงอันตรายของยาที่มีโอกาสจ่ายในร้านยาและการประเมินความพึงพอใจของเภสัชกรต่อหนังสือฉบับพกพา /
Author
นิธิ วัฒนพิทักษ์สกุล.
Published
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.P/Cp น612ก 2559
Location
Pharmaceutical Sciences Library

image
การจัดหมวดหมู่และรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เล่ม 1 = Thai traditional digital knowledge classification, volume 1 /
Published
สำนักงาน,
Call Number
R729.5.R87 ก446 2559 ล.1,WB50.JT3 ก446 2559 ล.1
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การฉีดยาสเตียรอยด์เฉพาะจุด /
Author
เทอดชัย ชีวะเกตุ.
Published
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
WE550 ท664 2559
Location
Medical Library

image
การชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตในชุมชนตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม /
Author
ชิณกรณ์ แดนกาไสย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ช541 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง 2015 /
Published
ศูนย์ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์เสมือนจริง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก446 2559/5,WG ก446ช 2559/5
Location
Nursing Library
Public Health Library

image
การดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ /
Author
ปัญญา สุจริต.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
W ป524 2559
Location
Public Health Library

image
การดำเนินงานตรวจคัดกรองเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น /
Author
ธิญาภา จันทร์เทพ.
Published
โครงงานวิจัยปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Am/Mt ธ579 2559
Location
Associated Medical Sciences Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles