Search again

Found: 150  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ระดับของวาทกรรมในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
ก่อเกียรติ แร่ทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0093,วพ1124
Location
Central Library
Education Library

image
ระบบงานทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์การ /
Author
ดาวิษา ศรีธัญรัตน์.
Published
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
Call Number
HF5549.5.M3 ด453 2562
Location
Central Library

image
รายงานประจำปี ... /
Author
มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์
Published
มูลนิธิ,
Location
Dentistry Library

image
รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติเรื่องการจัดทำคู่มือมาตรฐานปฏิบัติการทำหมันลิง = Standard operating procedures for contraception of...
Author
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์
Published
คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ,
Call Number
SF871 ร451 2562
Location
Veterinary Medicine Library

image
ร้อยเรื่องเล่า ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม /
Author
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Published
กระทรวง,
Call Number
Q158.5 ร193 2562
Location
Central Library

image
วัฒนธรรมกับธรรมาภิบาล : วัฒนธรรมที่เป็นอุปสรรคและเอื้อให้เกิดการสร้างธรรมาภิบาล /
Author
วันชัย วัฒนศัพท์.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JQ1745.A1 ว427 2562
Location
College of Local Administration Library

image
ศรีลังกากติกาวัตร : ว่าด้วยระเบียบข้อบังคับเพื่อความดีงามของหมู่คณะ /
Author
ลังกากุมาร,
Published
สาละพิมพการ,
Call Number
DS489.5 ง319 2562 ล.7
Location
Central Library

image
ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับโรคหรือความผิดปกติของระบบต่าง ๆ ในการตรวจร่างกายสัตว์ทางคลินิก /
Author
กชกร ดิเรกศิลป์ Kku-vm.
Published
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF610 ก112 2562
Location
Central Library

image
ศัพท์แผนที่ อังกฤษ - ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน /
Published
กรมแผนที่ทหาร,
Call Number
GA102 ศ337 [2562]
Location
Central Library

image
ศาสตร์พระราชา : ภาพถ่ายแสงและเงา ใต้ร่มพระบารมี /
Author
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
Published
กรม,
Call Number
TR655 ศ371 2562
Location
Central Library

image
ศาสตร์และวิธีวิทยาการศึกษาการย้ายถิ่นของประชากร = Science and methodology of migration /
Author
ดุษฎี อายุวัฒน์.
Published
กลุ่มวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HB1951 ด731 2562
Location
Central Library

image
ศีล สมาธิ ปัญญา /
Author
วศิน อินทสระ.
Published
บรรณกิจ,
Call Number
BQ4165 ว357ศ 2562
Location
Central Library

image
สถานการณ์การบริโภคอาหารในเด็กวัยเรียนในเขตสุขภาพที่ 7 /
Author
กรแก้ว ถิรพงษ์สวัสดิ์.
Published
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
RJ ก152 [2562?]
Location
Central Library

image
สถิติเพื่อการจัดการ /
Author
วรุณ ตันตระบัณฑิตย์.
Published
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF1017 ว335 2562
Location
Central Library

image
สถิติเพื่อการสุ่มตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม = Statistics for enviroment sampling /
Author
วิมล สอนแจ่ม.
Published
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
GE45.S73 ว663 2562
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles