Search again

Found: 35  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ArchiCAD 21 : workshop for modeler /
Author
สุระ จรุงเกียรติ.
Published
ซีเอ็ดยูเคชั่น,
Call Number
NA2728 ส856 2562
Location
Architecture Library

image

image
การวิเคราะห์การลงทุนสำหรับโครงการงานวิศวกรรม = Investment analysis for engineering project /
Author
เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี.
Published
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม,
Call Number
TA177.4 ฉ412 2562
Location
Central Library

image
การศึกษาวัฒนธรรมในโลกไซเบอร์-ดิจิทัล /
Author
นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ.
Published
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,
Call Number
HM851 น274 2562
Location
Central Library

image
คอนโดมิเนียม จังหวัดภูเก็ต = Condominium in Phuket /
Author
นลินรัตน์ จันทร์สมวงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA น286 2562
Location
Architecture Library

image
คอนโดมิเนียม ทองหล่อ 7 = Condominium Thonglor 7th /
Author
จารุชัย กาญจนกัณโห.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA จ321 [2562]
Location
Architecture Library

image
ท่าอากาศยานนานาชาติบุรีรัมย์ /
Author
พงษ์สิทธิ์ แสนใจ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA พ164 2562
Location
Architecture Library

image
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จักรวาล จังหวัดปทุมธานี = Space History Museum /
Author
ฉัตรธาวิช เมฆหมอก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ฉ233 2562
Location
Architecture Library

image
พิพิธภัณฑ์พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน = Mrigadayavan Museum /
Author
ดลพร ศิริพจน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ด144 2562
Location
Architecture Library

image
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต = Phuket Cultural Museum /
Author
สกุลพันธ์ ตันติวัชรพันธุ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ส128 2562
Location
Architecture Library

image
พิพิธภัณฑ์เจริญกรุง = Charoenkrung Museum /
Author
วะรุ้ง คงสัตย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ว371 2562
Location
Architecture Library

image
พิพิธภัณฑ์โครงการในพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จังหวัดสกลนคร = Royal Initiative Projects of King Rama IX Museum, Sakon Nakhon /
Author
คฑามาศ ขำสว่าง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ค119 2562
Location
Architecture Library

image
มรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง : ชุมชนวัฒนธรรมยวนสีคิ้ว /
Author
นราธิป ทับทัน.
Published
โครงการอุเทนถวายอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย,
Call Number
NA7435.Z9N33 น233 2562
Location
Architecture Library

image
รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย /
Author
ศิรัสพล พฤกษาเดชากุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ศ439ร 2562
Location
Architecture Library

image
ลองสเตย์รีสอร์ทสำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /
Author
วิลาศิณี ช่วยบำรุง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ว721 2562
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles