Search again

Found: 17  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กลยุทธ์การบริหารการพัฒนามนุษย์สู่ประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The strategies of human development administration into ASEAN community of higher e...
Author
ณรรช หลักชัยกุล.
Published
ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,
Call Number
HF ณ252 2562
Location
Central Library

image
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ /
Author
ฐาปณีย์ แสงสว่าง.
Published
สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
Call Number
LC ป311 2562
Location
Central Library

image

image

image
การศึกษาคชลักษณ์ช้างป่าที่เป็นช้างมงคลในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช /
Author
สุวิจักขณ์ มั่นสารนียธรรม.
Published
ศูนย์ศึกษาคนกับช้างวัดป่าอาเจียง,
Call Number
GR ส878 2562
Location
Central Library

image
การให้เอกชนริเริ่มในการลงทุนแทนรัฐ : กรณีเรือนจำเอกชนประเทศญี่ปุ่น /
Author
เลิศพร อุดมพงษ์.
Published
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
HV ล896 2562
Location
Central Library

image
กำเนิดและพัฒนาการของตลาดสดท้องถิ่น และผู้ค้ารายย่อยในจังหวัดสุรินทร์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ /
Author
จักรพงษ์ เจือจันทร์.
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number
HF จ223ก 2562
Location
Central Library

image

image
กำเนิดและพัฒนาการของตลาดสดและผู้ค้ารายย่อยในท้องถิ่นอีสาน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ /
Author
สุวิทย์ ธีรศาศวัต Kku-hs.
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number
HF5475.T52N65 ส881ก 2562
Location
Central Library

image
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการหน่วยยานพาหนะ : รายงานการวิจัยเรื่อง /
Author
รัตนศักดิ์ รู้ยืนยงค์.
Published
งานบริการและรักษาความปลอดภัย สำนักงานบริการและสนับสนุนทั่วไป ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์,
Call Number
LG395.T5.ข285พศห ร373 2562
Location
Central Library

image

image
จากผู้รับมาเป็นผู้ให้ : ศักยภาพผู้สูงอายุในการจัดบริการสาธารณะในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี /
Author
อรุณี สัณฐิติวณิชย์.
Published
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,
Call Number
JS อ419จ 2562
Location
Central Library

image
ชาวนาพันธุ์ใหม่กับการวินิจฉัยระบบองค์กร /
Author
วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ.
Published
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
Call Number
HD ว152 2562
Location
Central Library

image
ระบบและกลไกการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย /
Author
ปัทมา สูบกำปัง.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
KPT ป533 2562
Location
Central Library

image
รายงานผลการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นสำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน /
Author
สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้. กลุ่มมาตรฐานการศึกษา
Published
กลุ่มมาตรฐานการศึกษา สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
Call Number
LB ร451ร 2562
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles