Search again

Found: 24  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ArchiCAD 21 : workshop for modeler /
Author
สุระ จรุงเกียรติ.
Published
ซีเอ็ดยูเคชั่น,
Call Number
NA2728 ส856 2562
Location
Architecture Library

image
กฎหมายสำหรับที่พักและโรงแรมขนาดเล็ก. Law for small hotels /
Author
วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์.
Published
The Boutique King,
Call Number
KPT3640.H68 ว231 2562 ล.1
Location
Architecture Library

image

image
คอนโดมิเนียม จังหวัดภูเก็ต = Condominium in Phuket /
Author
นลินรัตน์ จันทร์สมวงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA น286 2562
Location
Architecture Library

image
คอนโดมิเนียม ทองหล่อ 7 = Condominium Thonglor 7th /
Author
จารุชัย กาญจนกัณโห.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA จ321 [2562]
Location
Architecture Library

image
ท่าอากาศยานนานาชาติบุรีรัมย์ /
Author
พงษ์สิทธิ์ แสนใจ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA พ164 2562
Location
Architecture Library

image
มรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง : ชุมชนวัฒนธรรมยวนสีคิ้ว /
Author
นราธิป ทับทัน.
Published
โครงการอุเทนถวายอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย,
Call Number
NA7435.Z9N33 น233 2562
Location
Architecture Library

image
รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย /
Author
ศิรัสพล พฤกษาเดชากุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ศ439ร 2562
Location
Architecture Library

image
ลองสเตย์รีสอร์ทสำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /
Author
วิลาศิณี ช่วยบำรุง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ว721 2562
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด = Jasmine Rice Learning Center Thung Kula Ronghai Roi-Et /
Author
ชฎาลักษณ์ พละศรีลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ช115 2562
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้ดนตรีบำบัดผ่อนคลายความเครียด = Music Therapy Learning Center /
Author
อภิวัฒน์ มีเค็ง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA อ266 2562
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น = Wetland Environmental Educational Center /
Author
พีรพัฒน์ โสพิลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA พ793ศ 2562
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้ประมงท้องถิ่นเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ = Lumpao Local Fishing Learning Center, Kalasin /
Author
รณภพ ไพชยนต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ร123 2562
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้ป่าภูกระดึง จังหวัดเลย = Phu Kradueng Forest Learning Center Loei /
Author
สุรชัย นาระทอน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ส847ศ 2562
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการบริบาลช้างอย่างยั่งยืน = Elephant Learning Center /
Author
นวพรรษ์ เรืองศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA น297ศ 2562
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles