Search again

Found: 151  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานท้องถิ่น : สภาพปัญหาและแนวทางการขับเคลื่อน /
Author
เชิงชาญ จงสมชัย.
Published
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
Call Number
JS7153.3.A2 ช744 2562
Location
Central Library

image
นวัตกรรมทางสังคมและการเรียนรู้ของแรงงานข้ามชาติมอญในประเทศไทย /
Author
พัชรินทร์ สิรสุนทร.
Published
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Call Number
HD6300 พ523 2562
Location
Central Library

image
ประมวลรัษฎากรฉบับสมบูรณ์ปี 2562 /
Published
สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ,
Call Number
K ป353ก 2562
Location
Central Library

image
ประวัติศาสตร์เอเซียตะวันออกสมัยใหม่ /
Author
ศิริพร ดาบเพชร.
Published
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
Call Number
DS511 ศ463 2562
Location
Central Library

image
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน : รายงานการศึกษา /
Author
สถาบันการพัฒนาชุมชน. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
Published
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันการพัฒนาชุมชน,
Call Number
HN700.592.C6 ส661ป 2562
Location
Central Library

image
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร : ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าใกล้เมือง.
Author
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้. ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
Published
ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้,
Call Number
QH541.15.B56 ป569 2562
Location
Central Library

image

image

image
ผลการจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์เรื่องศิลปะกับเครื่องแต่งกายตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 4 /
Author
ธาราทิพย์ คำจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0090,วพ1160
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของบทปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์สืบเสาะแบบชี้แนะแนวทางโดยใช้สมาร์ทโฟนเรื่องสารละลายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /
Author
บรรจง ประสงค์ทรัพย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0084,วพ1191
Location
Central Library
Education Library

image
พรรณไม้ในวรรณคดีสุนทรภู่ /
Author
วิยดา เทพหัตถี.
Published
พิมพ์ดี,
Call Number
PN6110.P72 ว676 2562
Location
Central Library

image
พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย = The Buddhism and Thai wisdom /
Author
พระครูสิริสุตาภรณ์.
Published
โรงพิมพ์สินไพบูลย์ขอนแก่น,
Call Number
BQ4570.S6 พ322 2562
Location
Central Library

image
พลังงานกับชีวิต = Energy and life /
Author
สุภาวดี น้อยน้ำใส.
Published
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
QC73 ส839 2562
Location
Central Library

image
พลเมืองดี : การสร้างสังคมแห่งการตื่นรู้ = Good citizens /
Author
ติช, นัท ฮันห์.
Published
ฟรีมายด์พับลิชชิ่ง,
Call Number
BQ4570.L5 ต389 2562
Location
Central Library

image
พอลิแซ็กคาไรด์จากพืช /
Author
นิภาพร เส็งคำปาน.
Call Number
QK898.P77 น624 2562
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles