Search again

Found: 19  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การตรวจสอบปริมาณแคโรทีนอยด์ในข้าวโพดรับประทานฝักสดและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของปริมาณแคโรทีนอยด์ในข้าวโพดหวาน /
Author
อัญจนา จันทร์ปะทิว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ283
Location
Central Library

image
การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศพิษวิทยาของมลพิษต่อระบบนิเวศน้ำจืดในลำน้ำพองตอนล่าง /
Author
ณัฐสิมา โทขันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย2559.
Call Number
วพ435
Location
Central Library

image
การพัฒนาทักษะการดูแลตนเองเกี่ยวกับการควบคุมอาหารของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน /
Author
วัชนาภรณ์ ศรีไพรวรรณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ว376ก 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การสะสมและสภาพพิษของสารหนูที่มีต่อโครโมโซมปลานิล (Oreochromis niloticus) ในสภาวะการทดลอง /
Author
พิชญา บัวศรียอด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ118
Location
Central Library

image
การเปรียบเทียบมาตรฐานปริมาตรทะนานและฤทธิ์สมานแผลในสัตว์ทดลองของตำรับยาสมานแผลแผนไทยที่ถูกคัดเลือก/
Author
วิชญาณี พันธ์งาม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ393
Location
Central Library

image
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางการทำอาหารสำหรับอุปกรณ์และกระบวนการในการผลิตที่หลากหลาย /
Author
พงศ์เทพ ทองอุทัยศิริ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ304
Location
Central Library

image
การเสริมน้ำมันมะพร้าวในอาหารต่อจำนวนไอโอซีสต์เชื้อบิด สมรรถนะการผลิต คุณภาพซากสัณฐานวิทยาของลำไส้เล็ก และส่วนประกอบของกรดไขมันในไก่เนื้อ /
Author
ชญาณ์นันท์ ปักกัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ404
Location
Central Library

image
การใช้ฟัซซีเอนโทรปีในการคัดเลือกปัจจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจำแนกข้อมูลทางการแพทย์ของเครื่องจักรเรียนรู้เอ็กซ์ทรีม /
Author
จินตรา ดลละออ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ576
Location
Central Library

image
ความชุกปัญหาสุขภาพจากการทำงานของตำรวจ: กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น /
Author
ทิพย์ตะวัน ภูหัตถการ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ521
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ /
Author
ศิรินันท์ สุขศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ศ458 2560,WT ศ458 2560
Location
Central Library
Public Health Library

image
ชนิด และปริมาณ แพลงก์ตอนและสัตว์หน้าดินในบึงแก่งน้ำต้อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
ญาณวรุตม์ ภูกองชนะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประมง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ403
Location
Central Library

image
ผลของการเสริมกากมันหมักยีสต์ต่อปริมาณการกินได้ และกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนของโคเนื้อที่เลี้ยงด้วยฟางข้าว /
Author
สุขฤทัย สมหมาย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ416
Location
Central Library

image
ผลของการเสริมซินไบโอติกส์ต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันในสุกรอนุบาล /
Author
วรุณวดี บุไธสง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ140
Location
Central Library

image
ผลของขั้นตอนก่อนการทอดต่อลักษณะคุณภาพ การดูดซับน้ำมัน สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและกิจกรรมต้านออกซิเดชั่นของกล้วยน้ำว้าสุกแผ่นทอดกรอบ /
Author
ทักษิณา อินทรมณี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ151
Location
Central Library

image
ผลของฤดูกาลเก็บเกี่ยว พันธุ์และวิธีการโม่ต่อปริมาณสตาร์ชทนย่อยของแป้งเผือกและการใช้ในก๋วยเตี๋ยวเสริมใยอาหาร /
Author
สิริลักษณ์ ภักดีศรีพันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ316
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles