Search again

Found: 168  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กระบวนการขึ้นรูปแบบกึ่งแข็งของอะลูมิเนียมเกรด A356 /ซิลิกอนคาร์ไบด์ /
Author
ภูริพัส แสนพงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS ภ681 2562
Location
Central Library

image
กลยุทธ์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ /
Author
เดชวิชัย พิมพ์โคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ด837 2562
Location
Central Library
Education Library

image
กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ /
Author
สุบิน ประสพบัว.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ส823ก 2562
Location
Central Library
Education Library

image
การกระจายเชิงพื้นที่ของทันตแพทย์และสภาวะสุขภาพช่องปากในประเทศไทย /
Author
วุฒิกุล ธนากาญจนภักดี.
Published
วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK ว863 2562
Location
Central Library

image
การกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคอหิวาต์สุกรในสุกรโดยใช้วัคซีนในขนมปัง /
Author
วุฒิศักดิ์ คุณุ.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ว869 2562
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
การจัดการขยะอันตรายที่มาจากชุมชน ณ แหล่งกำเนิด /
Author
ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ป429 2562
Location
Central Library

image
การทดสอบแบบผสมของการประกอบเว็บเซอร์วิสโดยใช้ขั้นตอนวิธีการค้นหาแบบฮาร์โมนีบนพื้นฐานการกลายพันธุ์ /
Author
เอกวิจัย เมยไธสง.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA อ882 2562
Location
Central Library

image
การบริการสุขภาพโดยชุมชนเป็นฐานสำหรับผู้สูงอายุ /
Author
พรรณิภา ไชยรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA พ271ก 2562
Location
Central Library

image
การปนเปื้อน Streptococcus suis จากซากสุกรในโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม /
Author
ต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

image
การประมาณความคุ้มค่าในการใช้งานเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทย /
Author
อัปสรรัชย์ น้ำทรง.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S อ549 2562
Location
Central Library

image
การปรับปรุงความสามารถในการเคลื่อนที่ของโหนดในโพรโทคอลอาร์พีแอลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งข้อมูล /
Author
ภาคย์ สธนเสาวภาคย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ภ415ก 2562
Location
Central Library

image

image
การปล่อยแก๊สเรือนกระจก คาร์บอนฟุตปริ้นท์ของโคเนื้อพื้นเมืองไทยและการกักเก็บคาร์บอนในดินทุ่งหญ้าอาหารสัตว์ภายใต้ระบบการเลี้ยงที่ต่างกันในช่วงฤดูฝน /
Author
สุวิทย์ ทิพอุเทน.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ส881ก 2562
Location
Central Library

image
การป้องกันและลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุในผู้สูงอายุโดยชุมชน /
Author
รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ร372 2562
Location
Central Library

image
การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยใช้คลื่นอัลตร้าโซนิคความถี่คู่ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์ /
Author
กิตติชัย จุกจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ก673ก 2562
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles