Search again

Found: 2,063  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กระถางปลูกพืชสวยงามควบคุมการรดน้ำและการสังเคราะห์อาหารอัตโนมัติสำหรับห้องทำงาน /
Author
สรสิทธิ์ ศิธรวรรณ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ส343
Location
Architecture Library

image
กระบวนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร /
Author
ศักดา ไชยตะมาตย์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสถาปัตกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ศ321
Location
Architecture Library
Central Library

image
กระบี่รีสอร์ท /
Author
สฤษดิ์ สายลาม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ส361
Location
Architecture Library

image
กองบังคับการตำรวจน้ำ /
Author
ตระการ ลีฬหวรงค์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ต145
Location
Architecture Library

image
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 106 /
Author
พรเทพ อินพานิช
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
UA พ242
Location
Architecture Library

image
กอล์ฟคลับรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต /
Author
วิวรรณ มงคลวัจน์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ว739
Location
Architecture Library

image
การกระจายตัวของอุตสาหกรรมตามแนวถนนมลิวรรณ จากเทศบาลนครขอนแก่นถึงอำเภอชุมแพ /
Author
ชินกร คำมี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ช562
Location
Architecture Library

image
การควบคุมความชื้นในอาคารโดยผนังอาคาร /
Author
แก้วกนก สุดจริง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ก891
Location
Central Library
Architecture Library

image
การจัดการเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการของเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช /
Author
จารุวรรณ ศรีขวัญช่วย.
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TC จ337
Location
Architecture Library

image
การจัดทำและประยุกต์ใช้สมุดแผนที่เพื่อการวางแผนพัฒนากรณีศึกษาตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
ฉัตรพงษ์ เฉยไสย
Published
การศึกษาอิสระปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HT ฉ233
Location
Central Library
Architecture Library

image
การถ่ายเทความร้อนผ่านวัสดุผนังอาคารที่ปรับปรุงโดยการติดตั้งฉนวนสัมพันธ์กับการระบายอากาศด้วยวิธีการธรรมชาติ /
Author
สมชาย ไสวดี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TH ส241
Location
Architecture Library

image
การบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการผังเมืองแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบ้านฝางอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
ธราดล ตาละลักษณ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HT ธ381
Location
Central Library
Architecture Library

image
การบูรณาการแผนพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา /
Author
ชาตรี ควบพิมาย.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS ช514
Location
Central Library
Architecture Library

image
การปฏิบัติตามขั้นตอนการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม ภายใต้กรอบภารกิจการถ่ายโอนด้านผังเมืองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเขตพื้นที่วางผังเมืองรวม เมืองกาฬสินธุ์ /
Author
เมธาวิน เถาว์ชาลี
Published
การศึกษาอิสระปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HT ม735
Location
Architecture Library

image
การประมาณค่าใช้จ่ายในการวางและจัดทำผังเมืองรวมตามขั้นตอนการปฏิบัติของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรณีศึกษาเมืองขนาดเล็ก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
ทวี ชิณะวิ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HT ท184
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles