Search again

Found: 1,933  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดการของเสียอันตรายจากสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา : กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น /
Author
ศุภวรรณ นันตติกูล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ศ722
Location
Central Library
Public Health Library

image
การจัดการความขัดแย้งของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ /
Author
กัลยา ขาวเขียว
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
JS ก398
Location
Central Library
Public Health Library

image
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการควบคุมลูกน้ำยุงลาย ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ /
Author
ชนิสา เพ็ชรมณี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ช109 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของหอพักนักศึกษา /
Author
รุ่งฤทัย บุญเทศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ร638ก 2557,WA ร638ก 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การจัดการน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในโรงพยาบาลชุมชนเขตจังหวัดนครราชสีมา /
Author
บุญชัย นันทิประภา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RM บ426
Location
Central Library
Public Health Library

image
การจัดการน้ำเสียของโครงการบ้านจัดสรรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น /
Author
บุญเหลือ สีทิศ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD บ613
Location
Central Library
Public Health Library

image
การจัดการมูลฝอยของชุมชนบ้านจันทร์ส่องหล้าตำบลห้วยเม็กอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
กมลทิพย์ เดชยศดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1322
Location
Central Library
Public Health Library

image
การจัดการมูลฝอยของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย /
Author
มาฤนัย โพธิเสน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ม456ก,WA ม456ก
Location
Central Library
Public Health Library

image
การจัดการมูลฝอยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
เชิดพงษ์ มงคลสินธุ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ช753
Location
Central Library
Public Health Library

image
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของศูนย์สุขภาพชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
สาโรจน์ ดวงสา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส683,WA ส683
Location
Central Library
Public Health Library

image
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ในจังหวัดขอนแก่น /
Author
จิราภรณ์ กรอาทิตย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA จ535,WA จ535
Location
Central Library
Public Health Library

image
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลสกลนคร /
Author
ยุทธยา สุภาปัญญากุล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ย364
Location
Central Library
Public Health Library

image
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อำนาเจริญ ยโสธรและศรีสะเกษ /
Author
เจริญชัย ศิริคุณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA จ731ก 2554,WA จ731
Location
Central Library
Public Health Library

image
การจัดการมูลฝอยร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
สุชาดา พรหมจารย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส759
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles