Search again

Found: 19  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การกำจัดเหล็กออกจากน้ำบาดาลโดยใช้ทรายไม่คัดขนาดและถ่านกรอง /
Author
สุมงคล กัลยาณี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส839
Location
Central Library
Public Health Library

image
การจัดการมูลฝอยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
เชิดพงษ์ มงคลสินธุ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ช753
Location
Central Library
Public Health Library

image
การตรวจสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์โดยใช้ Salmonella typhinutium สายพันธุ์ TA 98 และการตรวจหาปริมาณโลหะหนักบางชนิดของน้ำในลำน้ำพอง /
Author
ศิริลักษณ์ พาชนิด
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ศ484
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินคุณภาพน้ำแม่น้ำน่านในจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ /
Author
โชคชัย เกตุสถิตย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ช813
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินคุณภาพน้ำแม่น้ำน่านในจังหวัดอุตรดิตถ์โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ /
Author
ศิริหทัย แสนบัณฑิต
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ศ494
Location
Central Library
Public Health Library

image
การรับรู้บทบาทและแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับการปฏิบัติงาน ในการให้บริการหลัก ในศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
สังคม ศุภรัตนกุล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส532ก
Location
Central Library
Public Health Library

image
การวางแผนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น /
Author
เศรษฐพงศ์ จ่าตา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ศ855,WT ศ855
Location
Central Library
Public Health Library

image
การเปรียบเทียบความเข้มข้นและการกระจายตัวของอนุภาคในบรรยากาศ โดยใช้เครื่องแอนเดอร์เซนอิมแพคเตอร์และเครื่อง PM10 ไฮโวลุม /
Author
ไชยรัตน์ อิ่มเอมกมล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ช892
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนของสตรีวัยสูงอายุ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุพัฒน์ ทัพหงษา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส831ช,WE ส831
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความรู้และการปฏิบัติในการดูแลตนเองของสตรีอายุ 30-60 ปีในการป้องกันมะเร็งปากมดลูก : ชุมชนหนองใหญ่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
ธัมมิกา ภูมิอริยภิญโญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ธ486,WP ธ486
Location
Central Library
Nursing Library
Public Health Library

image
คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยตามแนวแดนไทย - กัมพูชา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
โอภาส วิเศษ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA อ978,WA อ978
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยเป็นวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวานจังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
สุขสมประสงค์ ดีไชยรัมย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ส743ป 2557,WF ส743ป 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกรณีศึกษา : บ้านบึงใคร่นุ่น ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น /
Author
สุภาพร ใจการุณ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ส838ต
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles