Search again

Found: 429  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะความรู้แบบเปิดเรื่องปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเกลือที่มีต่อความสามารถในการสืบเสาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /
Author
ประกายวรรณ สุริยนต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ป191 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การดื้อต่อยาปฏิชีวนะและโลหะหนักของเชื้อแอโรโมแนสไฮโดรฟิลล่าที่แยกได้จากปลานิล /
Author
ศรายุทธ นามพุทธา.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR ศ167 2560
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
การตรวจจับสแปมสำหรับกลุ่มเฟซบุ๊กแบบปิด /
Author
ณัฐนันต์ วัชเรนทร์วงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ณ329 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การติดตามการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินและน้ำเสียโรงพยาบาลชุมชนบางประการในร่องซึม /
Author
ชัญชณาฎฐ์ สุวรรณวิวัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ139
Location
Central Library

image
การถ่ายโอนมวล = Mass transfer /
Author
ไชยยันต์ ไชยยะ.
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
TP156.M3 ช884 2560
Location
Central Library

image
การทดสอบความจำเพาะทางพันธุกรรมของคู่ผสมและการประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของสมรรถนะการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมืองลูกผสมระหว่างไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำและไก่กระดูกดำ /
Author
พิริยาภรณ์ สังขปรีชา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ116
Location
Central Library

image
การทันตสาธารณสุข /
Author
ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์.
Published
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
Call Number
RK52 ท269 2560
Location
Central Library

image
การทำเหมืองข้อมูล = Data mining /
Author
วรารัตน์ สงฆ์แป้น Kku-sc.
Published
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA76.9.D343 ว322 2560
Location
Central Library

image
การทำแผนที่ดินลูกรังโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในจังหวัดขอนแก่น /
Author
ไชยฤทธิ์ เศวตวงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ111
Location
Central Library

image
การนำความร้อนของระบบทำน้ำเย็นมาใช้ในการอบแห้งในเครื่องอบสุญญากาศแบบอินฟราเรด /
Author
ปฏิวัติ เกิดมงคล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ106
Location
Central Library
Engineering Library

image

image
การบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านเพื่อชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด และในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น /
Author
โฉมฤดี วิลัยมาตย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ537
Location
Central Library

image
การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์/
Author
ธัญชาติ จันทร์ภิรมย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ197
Location
Central Library

image
การบริหารจัดการโรงเรียนดีประจำอำเภอเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล /
Author
สรรพสิทธิ์ สีหาอินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ558
Location
Central Library

image
การบริหารเชิงกลยุทธ์ : เอกสารประกอบคำบรรยายวิชา = Strategic management /
Author
ไพโรจน์ สัตยสัณห์สกุล.
Published
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต,
Call Number
HF5351 พ993 2560
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles