Search again

Found: 413  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การวิเคราะห์หาปริมาณของการผสมด้วยการไทเทรตโดยใช้อินดิเคเตอร์ที่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า: การทดลองออกแบบสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี /
Author
สุดารัตน์ ประกอบดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ103
Location
Central Library

image
การวิเคราะห์แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องทางด่วนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง /
Author
ภัทรวรรณ นิสยันต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ภ378ก 2560
Location
Central Library
Nursing Library

image
การศึกษาการผันน้ำจากลุ่มน้ำห้วยหลวงไปยังลุ่มน้ำลำปาวตอนบน /
Author
เฉลิมพงษ์ พิลัยกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TC ฉ419 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการน้ำชลประทาน: กรณีศึกษาโครงการสถานีสูบน้ำเพื่อการชลประทานบ้านเวินคำ อำเภอไชทานี นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
พรมณี ไชยเชษฐา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD พ255 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด /
Author
พรพิมล พรมนัส.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ258,วพEd0042
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาการเกิดความร้อนในโลหะที่ไม่มีความเป็นแม่เหล็กด้วยการเหนี่ยวนำ /
Author
ณัฐพล เกษางาม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ165
Location
Central Library

image
การศึกษาการใช้ศัพท์ภาษาผู้ไทของคนสามระดับอายุ : การแปรและปัจจัยการเปลี่ยนแปลง /
Author
ณัฐพร จันทร์เติม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ257
Location
Central Library

image
การศึกษากำลังรับน้ำหนักแบกทานของชั้นดินที่ปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์ /
Author
อิสรียา เฟื่องสุวรรณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA อ764กร 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาของอิทธิพลของลักษณะทางกายภาพของอากคารต่อพฤติกรรมการไหลของกระแสลมธรรมชาติในอาคารกรณีศึกษา : อาคารเรียนแบบไม่ปรับอากาศจังหวัดนครราชสีมา /
Author
ศิริวรรณ โรโห.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ256
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) รายวิชาสังคมศึกษา ส23102 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องกฎหมายกับสิ...
Author
เพลงพร ปัญญาชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
H พ919 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณร่วมกับเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ /
Author
ภูติญา บัวระภา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ529
Location
Central Library

image
การศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสมองเป็นฐาน (Brain-based learning) ในรายวิชา ส16104 หน้าที่พลเมือง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสา...
Author
รุ่งนภา ศรีลาศักดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ร623ก 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาความสามารถในการวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4Ex2 ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกในรายวิชา ส16102 ประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /
Author
ชำนาญ บุญช่วย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ช532 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย ด้วยการจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับการละเล่นพื้นบ้านไทย /
Author
ภิญญาพัชญ์ ภูวงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ524
Location
Central Library

image
การศึกษาคุณลักษณะของฟิล์มควอเทอร์นารีพอลิเมธาคริเลต-โซเดียมอัลจิเนตสำหรับการเคลือบฟิล์มยาเม็ด /
Author
ณัฐนิชา เกื้อทาน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ282
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles