Search again

Found: 413  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาคุณลักษณะของโฟมแป้งมันสำปะหลังคอมพอสิตที่ประกอบด้วยผลพลอยได้จากกากกาแฟและน้ำมันหอมระเหย /
Author
ขวัญฤทัย ตรงชื่น.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ข275 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาค่าเหนี่ยวนำที่ก่อให้เกิดแรงดันในสายส่งคู่ขนาน 115 และ 230 kV โดยการเหนี่ยวนำสนามไฟฟ้า /
Author
เกดสนา รัตนรังสี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ162
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษานำร่องรูปแบบเส้นเลือดดำบริเวณหลังมือในเครือญาติเพื่อใช้งานนิติวิทยาศาสตร์ /
Author
สิรินันท์ วรเดช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ113
Location
Central Library

image
การศึกษาผลการพัฒนาหลักสูตรทักษะปฏิบัติดนตรีไทยขั้นสูงโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น /
Author
อรดี แก้วชะเนตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ422,วพEd0065
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาผลการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะวาดภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามแนวคิดการบูรณาการแบบสอดแทรก /
Author
กนกวรรณ แก้วไกรสร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ก125ก 2560
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาพฤติกรรมการทรุดตัวและพฤติกรรมการรับแรงเฉือนของดินภายใต้การเพิ่มความชื้นขณะให้หน่วยแรงเฉือน /
Author
ทวิร ชนใฮ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ท181 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาพฤติกรรมการเดินทางเพื่อปรับปรุงระบบการจราจรบริเวณโรงเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) /
Author
นันทพงษ์ โภคาพานิชย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE น418 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาพัฒนาการศิลปะการแสดงหมอลำซิ่งในจังหวัดขอนแก่นเพื่อผลิตภาพยนต์เรื่อง"หมอลำมาเนียเขย่าลูกคอให้เธอมารอรัก" /
Author
นันทวุธ ภูผาสุข,
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ264
Location
Central Library

image
การศึกษาภาวะการเตรียมขั้วสังกะสีโดยวิธีการชุบด้วยไฟฟ้าเพื่อลดการเกิดเดนไดรต์ /
Author
พีรยา สันติดำรงพันธุ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK พ794ศ 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาภาวะสมดุลน้ำและการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำพองตอนล่างภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ /
Author
สิริคุณ ปานะสุนทร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TC ส731 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาระบบนิเวศในดินของสวนยางพาราโดยใช้ไส้เดือนฝอย และแมลงเป็นดัชนีชี้วัด /
Author
ตรีนุช พรมนอก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ160
Location
Central Library

image
การศึกษารูปแบบโลจิสติกส์เพื่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าจากทางถนนเป็นรางสำหรับสินค้าส่งออกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปยังท่าเรือแหลมฉบังในประเทศไทย/
Author
ศศิเกตุ แพงคำแสน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ171
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาองค์ประกอบนิเวศวิทยาและวิถีชีวิตชุมชนป่าทาม โดยการประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา ป่าทามกุดเป่ง จังหวัดร้อยเอ็ด/
Author
พงษ์พัฒน์ ปาทา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ237
Location
Central Library
Architecture Library

image
การศึกษาอัตรการคายน้ำของต้นยางพารา5สายพันธุ์ในภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ /
Author
นริศรา พวงจำปา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ89
Location
Central Library

image
การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อกระบวนการผลิตน้ำแข็งซอง /
Author
ปิยะบุตร สุขบรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ป621 2560
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles