Search again

Found: 46  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
สาธารณสุขมูลฐาน : พื้นฐานสุขภาวะผู้ต้องขังหญิง /
Author
กฤตยา อาชวนิจกุล.
Published
สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม,
Call Number
HV ก276ส 2561
Location
Central Library

image

image
หนทางสร้างชาติของจีนใหม่ /
Author
บุญศักดิ์ แสงระวี.
Published
สุขภาพใจ,
Call Number
JQ1510 บ574 2553
Location
College of Local Administration Library

image
อุปสงค์อุปทานและรูปแบบกำลังคนทางเลือก เพื่อตอบสนองการจัดบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการ : รายงานการวิจัย /
Published
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,
Call Number
HV890.T5 ช799 2559
Location
Central Library

image
เตรียมพร้อมลูกสู่อนาคต = Get your child future ready /
Published
ม.ป.พ,
Call Number
HQ772 ต717 [255-?]
Location
Central Library

image
เส้นทางสู่การสร้างนวัตกรรม : อาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของสังคมไทยอย่างยั่งยืน /
Author
กมล เลิศรัตน์ kku-ag.
Published
คลัสเตอร์วิจัยสินค้าอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX551 ก133 2561,WA695 ก133 2561
Location
Central Library
Agriculture Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library
College of Local Administration Library

image
เอกสารนโยบายและการจัดการปัญหากัญชา : กรณีศึกษาประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา : รายงานการวิจัย /
Author
มานพ คณะโค.
Published
เครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV5822.M3 ม443 2558,QV77.7 ม443 2558
Location
Central Library
Medical Library

image

image
แนวปฏิบัติการคัดกรองและบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุรา /
Published
คณะอนุกรรมการพิจารณาด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์,
Call Number
RC564.75.T5 น928 2561,WM274 น928ค 2561
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library

image
แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดมหาสารคาม /
Author
รังสรรค์ แสงโทโพ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ร314 2559,WA ร314 2559
Location
Central Library
Public Health Library

image
โรคนี้ .. สีชมพู /
Author
รินดา พิริยะปัญญาพร.
Published
แบงค์คอกบุ๊คส์,
Call Number
TT955.L5 ร479 [255-]
Location
Central Library

image
โรงเรียนวิถีชุมชนท้องถิ่นกับการเสริมสร้างสุขภาวะ /
Author
อังศุมารินทร์ อังสนันท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ493ร 2558
Location
Central Library

image
โหล 12 ปี ทีเคพาร์ค : สารพันเรื่องราวหลากหลายความคิดว่าด้วยการเรียนรู้พื้นที่การเรียนรู้และนวัตกรรมห้องสมุด /
Author
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
Published
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี,
Call Number
Z1003.5.T5 อ817 2560
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles