Search again

Found: 81  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
รายงานการติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 /
Published
ส่วนติดตามและประเมินผลการวิจัย ภารกิจมาตรฐานระบบวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,
Call Number
Q179.9 ส833 2552
Location
Central Library

image
รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 1, 28 กรกฎาคม 2550 /
Author
ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย.
Published
บัณฑิตวิทยาลัย,
Call Number
Z5055.T5.ร425อ ก481
Location
Central Library

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ /
Author
จริยา หาญวจนวงศ์. kku-m.
Published
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC280.B48 จ167ฉ [2557],WI765 จ167 2557
Location
Central Library
Medical Library

image
รู้จักกับ AEC ในมุมมองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /
Published
สำนักงาน,
Call Number
HC441 ร711
Location
Central Library
Public Health Library

image
ศัพทานุกรมชื่อพืชสมุนไพรในประเทศไทย 4 ภาษา (ไทย-ละติน-อังกฤษ-เยอรมัน) = Dictionary of medicinal plant names in Thailand in 4 languages (Thai-Latin-English-German) /
Author
ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ.
Published
ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
QK99.T5 ช685 2559
Location
Central Library

image
สถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี /
Author
รัชนีกร กระจงกลาง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ร334ส,WA ร334ส
Location
Central Library
Public Health Library

image
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของสนามเด็กเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย /
Author
ประวัตร์ จันเทพา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV ป371
Location
Central Library
Public Health Library

image
สัตววิทยา /
Author
บพิธ จารุพันธุ์.
Published
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
QL47.2 บ138 2552
Location
Central Library

image
สารัตถะและการประยุกต์ใช้สิถิติ R ทางสัตวแพทย์ = Essential statistics & R-application in veterinary medicine /
Author
ภาคภูมิ ตาดี.
Published
ศูนย์บูรณาการวิจัยเวชศาสตร์ป้องกันทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
SF760.S73 ภ414 [2560]
Location
Central Library

image
สิ่งคุกคามสุขภาพของช่างเชื่อมโลหะและการจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพของสถานประกอบกิจการเชื่อมประสานโลหะในเขตเทศบาลนครขอนแก่น /
Author
เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
T ฟ733ส 2558,WA ฟ733ส 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
สแตฟิโลค็อกคัส = Staphylococcus /
Author
อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์.
Published
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลีนิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR82.M5 อ414 2561,QW142.5.C6 อ414 2561
Location
Central Library
Associated Medical Sciences Library
Medical Library

image
หลักการเบื้องต้นสำหรับพอลิเมอร์ที่ใช้งานเป็นวัสดุชีวภาพ /
Author
บุญช่วย สุนทรวรจิต.
Published
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number
R857.P6 บ424 2562
Location
Central Library

image
เส้นทางสู่การสร้างนวัตกรรม : อาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของสังคมไทยอย่างยั่งยืน /
Author
กมล เลิศรัตน์. kku-ag.
Published
คลัสเตอร์วิจัยสินค้าอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX551 ก133 2561,WA695 ก133 2561
Location
Central Library
Agriculture Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Veterinary Medicine Library
College of Local Administration Library

image
แบบจำลองการทำนายผลการรักษาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก /
Author
เชาวนันท์ โสโท
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ช734
Location
Central Library

image
โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในเครื่องดื่มสมุนไพร ณ สถานที่จำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร /
Published
หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
TX817.H4 ค962
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles