Search again

Found: 81  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีและฤทธิ์กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในเซลล์เพาะเลี้ยงไฟโบรบลาสต์ของสารสกัดคอลลาเจนจากหนังปลาดุกด้าน หนังปลาบึกและหนังปลาแซลมอน /
Author
วิไลลักษณ์ สุกใส.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RS ว734 2558
Location
Central Library

image
การศึกษาภาวะสมดุลน้ำและการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำพองตอนล่างภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ /
Author
สิริคุณ ปานะสุนทร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TC ส731 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาวัฒนธรรมในโลกไซเบอร์-ดิจิทัล /
Author
นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ.
Published
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,
Call Number
HM851 น274 2562
Location
Central Library

image
การศึกษาเปรียบเทียบทางเภสัชเวทและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสมุนไพรน้ำค้างกลางเที่ยง หญ้าตั๊กแตนและว่านสะหรีกันไทร (วงศ์ผักปราบ) /
Author
สุรีรัตน์ เขียวสอาด
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV ส867,RM ส867ก
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การออกแบบสถานพยาบาลสัตว์สำหรับสัตว์เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน = Animal hospital design for companion animal /
Author
อธิป อุทัยวัฒนานนท์. Kku-arc.
Published
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF604.63.T5 อ146 2561
Location
Central Library
Architecture Library

image
การเตรียมพรีไบโอติกจากกากมะพร้าวโดยกระบวนการทางเอนไซม์และการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ = Prebiotic preparation from copra meal by enzymatic process and quality testing /
Author
สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์.
Published
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
QP144.F85 ส773 2558
Location
Central Library

image
การเสริมเมล็ดหางนกยูงบดต่อกระบวนการหมักในรูเมน จุลินทรีย์และการลดการปลดปล่อยเมทเธนในโคเนื้อพื้นเมืองไทย /
Author
ชนะดล สุภาพงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ช143ก 2560
Location
Central Library

image
การแยกเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ติดกันจากภาพถ่ายฟิล์มเลือดโดยพิจารณาจากค่ามากที่สุดของค่าอัตราส่วนระยะทางที่สั้นที่สุดบนขอบเซลล์ต่อระยะการกระจัด /
Author
ธรรมนุวัฒน์ วาลีประโคน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QP ธ341 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การแสดงออกของโปรตีน Secreted frizzled-related protein-2 และ การประยุกต์ใช้วินิจฉัยเนื้องอกสุนัข : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Secreted frizzled-related protein-2 expression and its diagnostic value in ca...
Author
ธนาคาร นะศรี.
Published
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF992.C35 ธ231 2557
Location
Central Library

image
การใช้ยาสมุนไพรกับโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยง /
Author
จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด. Kku-vm.
Published
สาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF918.H47 จ169 2562
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
ความแตกต่างของอากาศตามลักษณะพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
วรางคณา วรราช
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ว298,WA ว298
Location
Central Library
Public Health Library

image
จดหมายเหตุเล่าเรื่องอนุสาวรีย์เมืองบางกอก /
Published
สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร,
Call Number
DS589.B2 จ132 2559
Location
Central Library

image
ชนิดและปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศภายในโรงภาพยนตร์ : กรณีศึกษาโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น /
Author
อรรถพงษ์ ฤทธิทิศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR อ355 2558,QW อ355 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
ชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์บนพื้นผิวอุปกรณ์ในโรงพยาบาลชุมชนโนนสังและโรงพยาบาลหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
เทอดศักดิ์ ศรีอ่อน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR ท668,QW ท668
Location
Central Library
Public Health Library

image
ชีวเคมีของโปรตีนในน้ำพิษของสัตว์พิษในไฟลัมสัตว์ขาปล้อง (อาร์โทรปอด) และการประยุกต์ใช้ = Biochemistry of proteins in arthropod venom and applications /
Author
ศักดา ดาดวง. kku-p.
Published
สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL434 ศ321 2561
Location
Central Library
Medical Library
Pharmaceutical Sciences Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles