Search again

Found: 81  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การทำแห้งแบบโฟม-แมทของเยื่อหุ้มเมล็ดเสาวรส /
Author
ธีรวรรณ คำแจะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ธ646 2558
Location
Central Library

image
การบริหารที่มีต่อผลสัมฤทธิ์แห่งการเป็นองค์กรนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
วรัญญา ศรีริน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG ว293 2558
Location
Central Library

image
การบูรณาการข้อมูลระบบสารสนเทศสาธารณสุขโดยใช้ HL7 V3 : กรณีศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
ปิยะณัฐ อ่อนจันทร์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
R ป621
Location
Central Library

image

image
การประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 3 "เรียนรู้งานวิจัย ขยายผลสู่ชุมชน" วันที่ 28 สิงหาคม 2550 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา /
Author
การประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัย"เรียนรู้งานวิจัย ขยายผลสู่ชุมชน"
Published
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
Call Number
Q179.9 ก475ป 2550
Location
Central Library

image

image
การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "Green Asia and Sustainability Forum"สถาบันวิจัยจุฬาภาณ์ วันที่ 8 มิถุนายน 2557 /
Author
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
Published
ศูนย์พัฒนางานวิจัยและการให้คำปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย,
Call Number
Z5816.อ774 ก482ป 2557
Location
Central Library

image
การประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ในกระบวนการผลิตขนมจีน : กรณีศึกษาอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น /
Author
ศสินี แสงสว่าง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ศ312,WA ศ312
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินการออกแบบผังโรงพยาบาลเพื่อปรับปรุงการไหลของผู้รับบริการโดยใช้การจำลองสถานการณ์ : กรณีศึกษาแผนกห้องตรวจผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
พัชราภรณ์ ภูบานเช้า.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA พ518ก 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การปรับปรุงเทคนิคการจัดการปัญหาเส้นทางขนส่งโดยการผสานวิธีการคำนวณแบบอ่อน /
Author
ชาติชาย ปุณริบููรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ช518 2559
Location
Central Library

image
การพัฒนาตำรับอาหารท้องถิ่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับเด็กอายุ 6-24 เดือน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ = Development of nutritious local-recipes for children aged 6-24 month in Southernmost Provinces /
Author
ลักษณา ไชยมงคล.
Published
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,
Call Number
TX ล226 [2555]
Location
Central Library

image
การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานเก็บขยะ จังหวัดมหาสารคาม /
Author
ดิษฐพล ใจซื่อ.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ด585 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การมีส่วนร่วมในการลดการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของกลุ่มเกษตรกรปลูกพุทรา ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
ภัคนันท์ เรืองช่อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ภ319ก 2558,WA ภ319 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียบ่งชี้ต่อการปนเปื้อนแคมไพโลแบคเตอร์จากน้ำในฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ /
Author
ศิริญญา เวฬุวะณารักษ์ สำเภา.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ศ452 2557
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles