Search again

Found: 475  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
การสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าในระดับอุดมศึกษา /
Author
วรินธร สีเสียดงาม.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
MT ว329 2562
Location
Central Library

image
การสร้างแบรนด์เมือง : กรณีศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
พัชรีวัต หารไชย.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS พ524 2562
Location
Central Library

image
การออกแบบกระเบื้องดินเผาเซรามิกสำหรับพระมหาเจดีย์โพธิปักขิธรรม วัดป่าภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ /
Author
วิลาวัณย์ ดาศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ว719 2562
Location
Central Library

image
การออกแบบชุดครัวสำหรับผู้สูงอายุในเขตชนบทกึ่งเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
ภพ ซารัมย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ภ147 2562
Location
Central Library

image
การออกแบบมัลติฟังก์ชั่นเฟอร์นิเจอร์สำหรับที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก : กรณีศึกษาโครงการบ้านเอื้ออาทรโพนข่า จังหวัดศรีสะเกษ /
Author
ปราชญ์ ทองสุ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ป444ก 2562
Location
Central Library

image
การออกแบบลวดลายฮิญาบจากลวดลายทางสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสโดยเทคนิคบาติก /
Author
ณัฐยาวีรย์ เบ็ญนา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ณ349 2562
Location
Central Library

image
การออกแบบเครื่องปั้นดินเผาตกแต่งภายในโรงแรมสไตล์ทรอปิคอล : แรงบันดาลใจจากพืชอิงอาศัยในป่าฝน /
Author
ชลิตา พลตื้อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ช253ก 2562
Location
Central Library

image
การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผารูปแบบดีไซเนอร์ทอยแรงบันดาลใจจากการย้อนวัยเด็ก /
Author
วีรยุทธ โกศัลวัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ว833 2562
Location
Central Library

image
การออกแบบเรขศิลป์และสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับบรรจุภัณฑ์ชุดทดสอบการสูบบุหรี่ในปัสสาวะ /
Author
ศศิญาภา สำราญรมย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC ศ294 2562
Location
Central Library

image
การออกแบบและก่อสร้างสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ = Design and construction for real estate developer /
Author
นิติ รัตนปรีชาเวช.
Published
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number
HD1375 น581ก 2562
Location
Central Library

image
การเปรียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดบใช้การสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับ Google Classroom รายวิชา ส 31104 ประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /
Author
สิริวิวัฒน์ โชติกุลศิริปัญญา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0232
Location
Education Library

image
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ = Economic transformation /
Author
วลีรัตน์ สุพรรณชาติ.
Published
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Call Number
HD85.T5 ว353 2562
Location
Central Library

image
การเพิ่มความสามารถในการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ในเรื่อง กรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน /
Author
พรรณนภา อนิวรรตนวงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0264
Location
Education Library

image
การเรียบเรียงเสียงประสาน ตับละครตาโบลวิวังต์ตอนซินเดอริลล่าสำหรับบรรเลงด้วยวงบราสควินเท็ต /
Author
ยุทธชัย ชูพันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ML ย353 2562
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles