Search again

Found: 441  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหารายวิชาวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา /
Author
ธัญมน พิมพ์ดีด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0227
Location
Education Library

image
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนอ่านเป็นคำร่วมกับเทคนิค Picture Me Reading ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 /
Author
เบญวลี มนตรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0221
Location
Education Library

image
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การสอนแบบเปิด (OPEN APPROACH) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC /
Author
ปิยมาลย์ สุขแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0085,วพ1443
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาชุดข้อมูลพื้นฐานด้านอุบัติเหตุทางถนนสำหรับประเทศไทย /
Author
ลัดดาพร กุลแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE ล242 2562
Location
Central Library

image
การพัฒนาชุมชนรักษ์ไตโดยชุมชน ตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ /
Author
กวิศรา สอนพูด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก330 2562
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบูรณาการโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการความรู้ (KM) รายวิชา ส 22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 โดยใช้หน่วยการเรียนรู้แบบสหวิทยาการเรื่อง "ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชา...
Author
ยุทธเดช อันทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0219
Location
Education Library

image
การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 Step) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทางรายวิชา ส31102 สังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /
Author
พงศธร จันเจียวใช้.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0230
Location
Education Library

image
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมรายวิชาฟิสกส์เรื่องของไหลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา /
Author
ฉัตรดนัย สุวรรณรงค์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาสาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0229
Location
Education Library

image

image
การพัฒนาบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม /
Author
ปิยรัตน์ ยาประดิษฐ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ป619 2562
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาบริการสุขภาพที่เป็นมิตรเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น /
Author
ภาณุพงษ์ พังตุ้ย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ภ432 2562
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาระบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำของครูในวิทยาลัยครูแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
โพทอง พงสงคาม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0089,วพ1368
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาระบบประเมินและรายงานข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากยาในหน่วยบริการปฐมภูมิ : กรณีศึกษา อ.เชียงยืน และ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม /
Author
ยอดพร โพธิดอกไม้.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RM ย326 2562
Location
Central Library

image
การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน /
Author
วีระศักดิ์ พลมณี.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ว849 2562
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาสมรรถนะองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ /
Author
จาตุรนต์ ทองหวั่น.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
JS จ297 2562
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles