Search again

Found: 455  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดการเชิงกลยุทธ์ = Strategic management /
Author
สุดใจ ดิลกฑรรศนนท์.
Published
สามลดา,
Call Number
HD30.28 ส766 2562
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การดูแลรักษาหนังสือโบราณ /
Author
พวงพร ศรีสมบูรณ์.
Published
สำนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม,
Call Number
Z271.3.R45 พ469 2562
Location
Central Library

image
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ /
Author
ฐาปณีย์ แสงสว่าง.
Published
สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
Call Number
LC ป311 2562
Location
Central Library

image
การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย = Stakeholder relationship management /
Author
จินตวีร์ เกษมศุข.
Published
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
HF5415.55 จ484 2562
Location
Education Library

image
การบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ /
Author
พัทรียา หลักเพ็ชร.
Published
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
Call Number
HD60.5.T5 พ548 2562
Location
Central Library

image
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ : หลักการ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ /
Author
จตุรงค์ นภาธร.
Published
สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการและทรัพยากรมนุษย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number
HF5549.5.M3 จ138 2562
Location
Central Library

image
การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ : เครื่องมือพัฒนาองค์การ /
Author
จิรประภา อัครบวร.
Published
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
Call Number
HF5549.5.P35 จ493 2562
Location
Central Library

image
การปฏิบัติสมาธิเพื่อการเยียวยาสุขภาพ /
Author
สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี.
Published
กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
BQ5630.S16 ส265 2562
Location
Central Library

image

image
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 = BTAC on Energy and Environment 2019 6th Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment 19 กรกฎาคม 2...
Author
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Published
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA2542.3 ก482 2562
Location
Architecture Library

image

image

image
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เปียโนสำหรับนักศึกษาสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม /
Author
ปริยัติ นามสง่า.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
MT ป459 2562
Location
Central Library

image
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้ผ่านบทเรียนบนเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีเออาร์เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /
Author
ชนนิกา ปัญจันทร์สิงห์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0216
Location
Education Library

image
การพัฒนาการศึกษานานาชาติเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก : รายงานการวิจัย /
Author
ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์.
Published
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ,
Call Number
LA ภ434 2562
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles