Search again

Found: 67  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Excel expert skills รวมเทคนิคและประสบการณ์ขั้น advance จากมืออาชีพตัวจริง /
Author
ดวงพร เกี๋ยงคำ.
Published
ไอดีซีฯ,
Call Number
HF5548.4.M523 ด211อ 2562
Location
Education Library

image
TU-GET /
Author
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันภาษา
Published
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call Number
PE1114 ธ361ส 2562
Location
Education Library

image
กลยุทธ์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ /
Author
เดชวิชัย พิมพ์โคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ด837 2562
Location
Central Library
Education Library

image
กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ /
Author
สุบิน ประสพบัว.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ส823ก 2562
Location
Central Library
Education Library

image
การคิดเป็นภาพ = Visual thinking /
Author
แบรนด์, วิลเลมเมียน.
Published
สุขภาพใจ,
Call Number
HD30.3 บ895ก 2562
Location
Education Library

image
การจัดการการเปลี่ยนแปลง /
Author
กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล.
Published
ซีเอ็ดยูเคชั่น,
Call Number
HD58.8 ก412จ 2562
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการขีดความสามารถ = Competency management /
Author
โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์.
Published
ปัญญาชน,
Call Number
HF5549.5.M3 ช825 2562
Location
Education Library

image
การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย = Stakeholder relationship management /
Author
จินตวีร์ เกษมศุข.
Published
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
HF5415.55 จ484 2562
Location
Education Library

image
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้ผ่านบทเรียนบนเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีเออาร์เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /
Author
ชนนิกา ปัญจันทร์สิงห์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0216
Location
Education Library

image
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหารายวิชาวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา /
Author
ธัญมน พิมพ์ดีด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0227
Location
Education Library

image
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนอ่านเป็นคำร่วมกับเทคนิค Picture Me Reading ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 /
Author
เบญวลี มนตรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0221
Location
Education Library

image
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การสอนแบบเปิด (OPEN APPROACH) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC /
Author
ปิยมาลย์ สุขแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0085,วพ1443
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบูรณาการโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการความรู้ (KM) รายวิชา ส 22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 โดยใช้หน่วยการเรียนรู้แบบสหวิทยาการเรื่อง "ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชา...
Author
ยุทธเดช อันทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0219
Location
Education Library

image
การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 Step) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทางรายวิชา ส31102 สังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /
Author
พงศธร จันเจียวใช้.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0230
Location
Education Library

image
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการสอนแบบเปิด /
Author
ภัทรพงศ์ กุลสีดา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0239
Location
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles