Search again

Found: 381  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ : เครื่องมือพัฒนาองค์การ /
Author
จิรประภา อัครบวร.
Published
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
Call Number
HF5549.5.P35 จ493 2562
Location
Central Library

image
การปฏิบัติสมาธิเพื่อการเยียวยาสุขภาพ /
Author
สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี.
Published
กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
BQ5630.S16 ส265 2562
Location
Central Library

image

image
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 = BTAC on Energy and Environment 2019 6th Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment 19 กรกฎาคม 2...
Author
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
Published
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA2542.3 ก482 2562
Location
Architecture Library

image
การผลิบานในหัวใจ : รวมเรื่องสั้น บทกวีหลายคนเขียน /
Author
วัชรินทร์ จันทร์ชนะ,
Published
นกเช้า,
Call Number
รส ก491 [2562]
Location
Central Library

image
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เปียโนสำหรับนักศึกษาสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม /
Author
ปริยัติ นามสง่า.
Published
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
MT ป459 2562
Location
Central Library

image
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้ผ่านบทเรียนบนเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีเออาร์เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /
Author
ชนนิกา ปัญจันทร์สิงห์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0216
Location
Education Library

image
การพัฒนาการศึกษานานาชาติเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก : รายงานการวิจัย /
Author
ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์.
Published
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ,
Call Number
LA ภ434 2562
Location
Central Library

image
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหารายวิชาวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา /
Author
ธัญมน พิมพ์ดีด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0227
Location
Education Library

image
การพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizers...
Author
วัจนีย์ ดอกไม้ทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0281
Location
Education Library

image
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนอ่านเป็นคำร่วมกับเทคนิค Picture Me Reading ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 /
Author
เบญวลี มนตรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0221
Location
Education Library

image
การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based learning) ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก (Graphic organizers technique) รายวิชา ส 21102 สังคมศึกษา 2 สำหรับ...
Author
ธัญพัฒน์ แรมลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0273
Location
Education Library

image
การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้งานปฏิบัติเป็นฐานร่วมกับเทคนิคเกม /
Author
ดิศราพร ผลาปรีย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0270
Location
Education Library

image
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ SSCS ร่วมกับเทคนิคระดมสมอง /
Author
พัชราวดี ใจแน่น.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0282
Location
Education Library

image
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open approach) ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา (Polya) /
Author
อริษา คำโหมด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพEd0274
Location
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles